Bijdrage CID


Ruimte

20 maart 2019

Voor ons liggen flashy plannen die de wethouder met projectontwikkelaars heeft uitgedacht. Er staan voor de Partij voor de Dieren goede dingen in, maar ook mindere punten.

Allereerst vraagt mijn fractie zich af hoe de omgeving bij deze plannen wordt betrokken. Door de manier van presenteren lijken de plannen al definitief, maar bij dit soort plannen horen belanghebbenden toch gewoon te worden betrokken? Waarom is niet gekozen om het plan voor zienswijze voor te leggen aan de stad? Hoe gaat de wethouder onze inwoners betrekken bij het vervolg?

De nieuw gepresenteerde nota’s van uitgangspunten stemmen mijn fractie hierin ook zeker niet gerust. Zit wethouder Revis met projectontwikkelaars in een denderende trein waar inwoners slechts aan de kant kunnen springen, maar niet kunnen meedenken?

Ditzelfde lijkt voor de raad te gelden, terwijl er een enorme afwijking van het bestemmingsplan plaatsvindt. Erkent de wethouder dat de Raad geenszins gebonden is aan de door het college vastgestelde gebiedsvisies of nota van uitgangspunten en dat de Raad op een later stadium kan afwijken?

Eén van de in het oog springende zaken is de Vrijheidsplaats. De wethouder geeft aan dat er een projectontwikkelaar is met een plan waar de gemeente aan wil meewerken. Wat dan naar de achtergrond verdwijnt is dat het gewoon gemeentegrond is die de gemeente onderhands een projectontwikkelaar toeschuift. Dit soort dealtjes moeten we wat de Partij voor de Dieren echt vanaf. Waarom kiest de wethouder niet voor een tender?

Voorzitter, over de inhoud van de plannen zijn we over het algemeen minder kritisch. We vinden het positief dat het toevoegen van groen een belangrijke plek inneemt. Wel hoor ik graag van de wethouder hoe we in de openbare ruimte inzetten op het versterken van de verbindingen, zodat de biodiversiteit toeneemt?

In de stukken staat verder dat het puntensysteem ‘groen- en natuur inclusief bouwen’ verplicht is. Vorige week hoorden we dat dit toch niet het geval is. Welke uitspraak klopt? Is dit uitgangspunt afgezwakt?

Verder zou mijn fractie graag horen wat het betekent dat de Schenkzone opnieuw wordt ‘ingericht’. Kan de wethouder dit verduidelijken? Er worden toch geen bomen gekapt of verharding door het groen aangelegd?

De Partij voor de Dieren is voorstander van verdichting op deze centrale locaties en we vinden het goed dat we hier de hoogte ingaan. Daarnaast zijn we blij dat op deze locaties de voetganger en fietser de ruimte krijgen ten koste van de auto.

Dan nog wat vragen over duurzaamheid, de duurzaamheidsscores zijn ambities. Wat betekent dit voor de ontwikkelingen? Hoe wordt dit daadwerkelijk toegepast? Zorgt de gemeente ervoor dat bij haar eigen grond deze in elk geval worden nageleefd?

Wat gaat de gemeente bijvoorbeeld doen om te voorkomen dat wordt aangesloten op het fossiele stadverwarmingsnet op 90 °C? Het is onwenselijk om nieuwbouw aan te sluiten op een fossiel warmtenet. Bij nieuwbouw is juist de kans om zelfvoorzienend te zijn in de energiebehoefte. Ziet de wethouder dit niet als wenselijk?

Verder vraagt mijn fractie zich af hoe gezorgd wordt dat er een goed afvalsysteem komt. Nu is het moment om dit voor hoogbouw goed te regelen en niet achteraf erachter komen dat het niet kan. Wat geven we de ontwikkelaar mee?

Tot slot, we vinden het een goed idee om de A12 te overkluizen, maar woningbouw op die plek hebben we onze bedenkingen over. Wat kan de wethouder doen om te voorkomen dat de luchtkwaliteit hier gigantisch slecht blijft? Is dit verder echt een goed idee om dit te doen op hetzelfde moment als de verhuizing van de Kamer?