Bijdrage Integraal Veilig­heids­beleid 2019-2022


Cie Bestuur

20 maart 2019

Voorzitter,

Dank aan alle insprekers. Mijn maidenspeech ging over dierenmishandeling en huiselijk geweld. De burgemeester gaf aan dat dit onderwerp uitvoerig terug zou komen in het Haagse veiligheidsplan. In het plan is er aandacht voor dieren, onze fractie ziet dit als een teken van welwillendheid vanuit de burgemeester en daar zijn we blij mee. Toch is het voor de Partij voor de Dieren nu nog niet duidelijk wat er concreet wordt gedaan.

Uit onderzoeken, onder andere door politie en wetenschap, blijkt dat personen die als kind dierenmishandeling hebben gepleegd, meer gewelddadige delicten plegen dan daders die dat als kind niet deden. Voorzitter, door in te zetten op dierenmishandeling pak je een van de opstappen aan naar andere geweldsdelicten.

In de alinea ‘aandacht voor dieren’ is te lezen dat het gedrag van de daders van huiselijk geweld onder de loep wordt genomen om de spiraal te doorbreken. Maar wat wordt hiermee bedoeld, is dat alleen de toegevoegde vraag bij de intakeprocedure van huiselijk geweld of er huisdieren aanwezig zijn? Hoe wordt dat gedrag onder de loep genomen en welke maatregelen worden daaraan gekoppeld? Maar waarom is dierenmishandeling niet specifiek als ambitie opgenomen in deze nota?

Onze gemeentelijke handhavers zijn de ogen en oren op straat. Opgeleid om onregelmatigheden te signaleren. Maar hoe werken zij samen met de LID, NVWA en de dierenpolitie? Onze fractie leest niet terug hoe het met de mishandeling van in het wild levende dieren zit? Anderhalf jaar geleden werden eenden in Den Haag beschoten met pijlen. Onlangs heb ik schriftelijke vragen gesteld over de aanpak dierenmishandeling want mijn fractie vraagt zich af of we wel genoeg capaciteit hebben om hierop te handhaven en hoe deze delicten worden geregistreerd en doorgegeven aan de betreffende instanties? In Rotterdam en Amsterdam is dierenwelzijn een van de handhavingsprioriteiten van de gemeente, waarom doen we dat als Den Haag niet? Graag een reactie van de burgemeester.

De Partij voor de Dieren ziet graag een ketenaanpak die niet vasthoudt aan eigen grenzen maar juist van toegevoegde waarde is om gezamenlijk huiselijk geweld en andere delicten eerder op te sporen en aan te pakken. De komende jaren wordt geïnvesteerd in bewustwording van de relatie tussen beide vormen van geweld bij onder andere dierenartsen. Hoe wordt er geïnvesteerd? Hoeveel budget wordt hier beschikbaar voor gesteld en hoeveel is structureel? Voorzitter, wij vragen ons af wat er nog meer wordt gedaan? Want zo is er het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling, wat tot stand is gekomen naar aanleiding van het Landelijk Epertise Centrum Kindermishandeling. Is de burgemeester bereid om in Den Haag gebruik te maken van het landelijke expertisecentrum dierenmishandeling? We hoeven immers niet het wiel opnieuw uit te vinden.

Ook heeft mijn fractie nog een paar vragen over het vervoer van verwarde personen. Hoe ziet dat vervoer eruit en welke eisen zijn er gesteld? Hoe worden de mensen meegenomen, opgevangen en geholpen? Zijn de vervoerders opgeleid om deze mensen met zorg te begeleiden?

Uit de veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat slechts 35% van de mensen in Den Haag tevreden is over het functioneren van de politie in de stad. Hoe hoger het vertrouwen hoe sneller mensen bereid zijn om samen te werken. Met de MEOS-app worden staandehoudingen geregistreerd. Wat niet wordt geregistreerd is de etniciteit van de persoon.

Juist dit laatste is cruciaal om de omvang van etnisch profileren inzichtelijke te maken en te kunnen monitoren. Want hoe wordt het anders meetbaar gemaakt dat etnische profileren wordt teruggedrongen? Waarom wordt etniciteit niet opgenomen in de MEOS-app?

Want wat schaadt deze registratie? Deze cijfers kunnen juist een einde maken aan onrust en kunnen worden gebruikt om het vertrouwen in de politie te vergroten. Al helemaal omdat volgens onderzoeksrapporten van onder andere Politie en Wetenschap blijkt dat ruim 40% van de controles die agenten doen omdat ze criminaliteit vermoeden niet valt te rechtvaardigen. Graag een reactie van de burgemeester op dit punt.

Verder sluit ik me aan bij de vragen van Nida en HSP op dit punt. En sluit de Partij voor de Dieren zich aan bij de gestelde vragen over de coffeeshops van GL.

Tot zover mijn inbreng