Bijdrage Bouwplan Vrouw Avenweg 640 (British School)


Cie Ruimte

29 augustus 2018

Voorzitter,

De Britse school staat slechts een paar honderd meter bij een snelweg vandaan. Dat betekent dat de kinderen op deze school nu al te maken hebben met een slechte luchtkwaliteit. Voor de Partij voor de Dieren staat het beschermen van kwetsbare groepen centraal en daarom steunen we het besluit niet om de school uit te laten breiden op deze locatie.

Volgens de WHO - de wereldgezondheidsorganisatie - zijn kinderen extra kwetsbaar voor blootstelling aan luchtverontreiniging. Blootstelling aan fijn stof kan zorgen voor luchtweginfecties en kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Het landelijk GGD advies luidt dan ook om kinderen op 300 meter afstand van een snelweg te houden, onafhankelijk van de vraag of aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan.

Volgens het Besluit gevoelige bestemmingen mag nieuwbouw niet plaatsvinden op minder dan 300 meter van een autosnelweg. En hoewel het hier gaat om uitbreiding van de Britse School als organisatie, hebben we wel degelijk te maken met nieuwbouw. Waarom benadert de wethouder dit project niet als dusdanig? Graag een reactie van de wethouder.

De wethouder verwijst in zijn brief naar de berekende waarden van het NSL monitoringstool, waaruit blijkt dat de concentratie van stikstofdioxide en fijnstof onder de wettelijke grenswaarde valt. Klopt het dat deze metingen gedaan zijn voordat de maximumsnelheid op de A12 verhoogd is naar 130 km/u? En klopt het dat er geen onderzoek is gedaan naar het uurgemiddelde van de stikstofdioxideconcentratie, zoals wettelijk vereist? Is de wethouder van plan nieuwe metingen uit te voeren om de huidige situatie te onderzoeken?

In zijn brief beantwoordt de wethouder de vraag “Waarom ziet het advies van de GGD niet ook toe op de buitenruimte?”. Zijn antwoord daarop is dat het uitbreiden van de school geen invloed heeft op de luchtkwaliteit van de buitenruimte. Voorzitter, niemand in de Commissie heeft echter gevraagd wat de invloed is van de bouw op de buitenruimte. Waar wel zorgen over zijn uitgesproken is dat de kinderen alleen binnen de school worden beschermd tegen de slechte luchtkwaliteit. Als zij gebruikmaken van het speelterrein, de moestuinen, de sportkooi of zelfs de ramen open willen doen, worden zij direct blootgesteld aan de vervuilde lucht. Wij zouden graag een GGD onderzoek naar de gezondheidseffecten van het gebruik van de buitenruimte zien. Graag een reactie van de wethouder.

De wethouder heeft ook bekendgemaakt dat hij hogere grenswaarden van geluidsbelasting vast wenst te stellen, namelijk 63 dB. Kan de wethouder aangeven hoe dit zich verhoudt tot de Wet Geluidhinder waarin een grenswaarde van 53 dB is vastgelegd?