Bijdrage Program­ma­re­kening 2017


Raad

12 juli 2018

Voorzitter,

De jaarrekening laat positieve en minder positieve ontwikkelingen zien. Positief is dat in het afgelopen jaar eindelijk meer aandacht naar het groen in de stad is gegaan. Zo is er meer groen bijgekomen, is er aandacht voor de ecologie en is achterstallig groenonderhoud deels ingelopen. Echter, op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid is het beeld minder goed. Het autogebruik neemt toe en er is een chronisch tekort aan middelen voor onze duurzaamheidsambities.

Allereerst over grachten, we zijn blij met de aandacht van wethouder De Mos voor de plastic soup en waren erg blij met zijn initiatief gisteren om aandacht te geven aan dit onderwerp. Plastic zakjes, energiedrankblikjes en plastic flessen werden opgevist.

Voorzitter, tijdens de boottocht viel ons nog iets op. We zagen lieve eendenkuikentjes langszwemmen die de steile grachtenwand niet op konden. De Partij voor de Dieren vraagt al een tijd voor het aanpakken van deze bestaande knelpunten, zodat dieren niet verdrinken. Sinds 2015 zou een gesprek hierover met experts van dierenwelzijnsorganisaties plaatsvinden om dit te inventariseren. Dit heeft echter nog niet plaatsgevonden. Vandaar de volgende motie.

Voorzitter, in de commissie spraken we verder al over het type bomen dat geplant wordt en de kenmerken van de soort. Hier zou de wethouder nog op terugkomen. Echter, onze insteek is breder. Klimaatverandering gaat ervoor zorgen dat over 50 jaar andere bomen dan nu het in Den Haag naar hun zin zullen hebben. Het lijkt ons wijs daar niet op te wachten en daarom nu al te kijken hoe we het Haagse bomenbestand daarop in kunnen richten. Vandaar de volgende motie.

Ik kan me voorstellen dat mocht de wethouder deze motie omarmen dit meegenomen kan worden in de update van de nota over Haagse bomen.

Voorzitter, verder nog een punt over de grondkwaliteit. Uit de evaluatie van de grondkwaliteit is gebleken dat in sommige moestuincomplexen lood in de grond zit. Hier hebben we technische vragen over gesteld. Het college heeft gezegd dat nader onderzoek nodig is. Het lijkt de Partij voor de Dieren slim daarin ook particuliere tuinen mee te nemen, zodat ook particulieren zorgeloos uit eigen tuin kunnen eten. Vandaar onze motie.

Voorzitter, dan duurzaamheid. Hier is mijn fractie minder tevreden over. Het is bizar dat in de rapportage nog steeds oude streefwaarden wat CO2-reductie betreft gehanteerd worden; niet die van klimaatneutraal 2030 of zelfs 2040. We zijn blij dat de wethouder een update gaat geven dit jaar in een kadernota, maar roepen het college wel op om bij de komende begroting al wel de indicatoren aan te scherpen. Is de wethouder hiertoe bereid?

Dan de eigen organisatie. Hier kunnen we nog grote slagen maken. Wethouder Guernaoui heeft hierop bij de vorige raad al toegezegd dat hij de afdoening van eerdere moties zal herzien. Echter, er zijn wel meer zorgen. Daarbij springt de openbare verlichting erg in het oog. Terwijl de gemeentelijke doelstelling is om 20% te besparen in 2020 geeft het college aan dat we dat niet halen. Daarmee voldoen we dus ook bij lange na niet aan de afspraken uit het energieakkoord. Dit is beschamend. Dit terwijl deze investering gewoon geld oplevert en we zo een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan energiebesparing. Vandaar de volgende motie.

Voorzitter, daarnaast wil mijn fractie aandacht vragen voor aan ons verbonden partijen waar wij onze voorbeeldfunctie kunnen uitdragen. Allereerst is dat via het aandeelhouderschap. De wethouder gaf aan dat indien het kan de aandeelhouder stuurt op duurzaamheid, maar dat er veel gevallen zijn wanneer het niet kan. De Partij voor de Dieren is echter van mening dat zelfs al is het niet de primaire doelstelling van een onderneming of hebben we geen meerderheid van de aandelen het belangrijk is om aandacht te vragen voor duurzaamheid. Dit kan bijvoorbeeld door bij de aandeelhoudersvergadering dit punt te benoemen en op te roepen met plannen te komen. Vandaar de volgende motie.

Voorzitter, dan de biologische bloemenbollen. Hier moet echt iets gebeuren en we hebben hier vaak aandacht voor gevraagd. Daarom zullen we in de zomer met een initiatiefvoorstel hierover komen.

Dan mobiliteit. De Partij voor de Dieren mist zowel in de resultaten van het afgelopen jaar als in de nieuwe plannen van het college een echte “modal shift”, een verschuiving naar andere vervoersmiddelen dan de auto. Dit is wel nodig om een groeiende stad bereikbaar en gezond te houden. Hetzelfde geldt voor luchtkwaliteit. We gaan ervanuit dat de nieuwe wethouder dit voortvarender gaat aanpakken. En, specifiek vraag ik de wethouder wanneer het nieuwe college met haar plannen hiervoor komt, bijvoorbeeld ten aanzien van de milieuzone?

Verder, de ruimtelijke ontwikkelingen. De Partij voor de Dieren ziet dat eerst verkrotting van panden optreed en daarna partijen aangeven dat renovatie van beeldbepalende panden niet mogelijk is. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? Hadden we op de Spui/Gedempte gracht en Harsthoekweg niet veel eerder moeten optreden en handhavingsmaatregelen moeten treffen?

Tot slot, een dossier waar ik met grote verbazing naar kijk: de Vuurtorenweg. Bij de Commissiebehandeling is dit onderwerp vorig jaar van de advieslijst gehaald in afwachting op nieuwe informatie. Voordat deze nieuwe informatie kwam heeft de wethouder toegezegd dat het afgeven van een Verklaring van Geen Bedenkingen een Raadsvoorstel zal worden. Dit was voor de Partij voor de Dieren een reden om er bij de begrotingsbehandeling geen motie over in te dienen. Vervolgens heeft de wethouder de Raad in mei over de voortgang geïnformeerd en toen leek impliciet te worden afgestapt van deze toezegging. De Raadscommissie accepteerde dit niet en heeft formeel de wethouder verzocht om met een Raadsvoorstel te komen. Voorzitter, en toch komt de wethouder niet met een Raadsvoorstel. Wat heeft een toezegging in de Commissie en een Commissieverzoek anders voor zin? In het kader van het voldoen aan behoorlijk bestuur dien ik de volgende motie in.

Daarbij wil ik nog aangeven dat volgens de afgesproken procedure dit onderwerp gewoon niet in behandeling kan worden genomen, omdat de afspraak is dat pas als de Raad geen opmerkingen heeft stappen kunnen worden gezet en de Algemene verklaring van geen bedenking kan worden afgegeven.

Dank.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Spuikwartier

Lees verder

Bijdrage Bouwplan Vrouw Avenweg 640 (British School)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer