Maak Haagse kades dier­vrien­delijk


12 juli 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 juli 2018, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmarekening 2017 (RIS299506).

Constaterende, dat:

 • het ongeveer 60 kilometer lange grachtenstelsel van Den Haag steile en hoge kademuren bevat;
 • dieren die in de gracht terechtkomen niet zelfstandig het water uit kunnen komen;
 • jonge (water)vogels in de Haagse grachten geen uitrustmogelijkheden hebben;
 • jaarlijks talloze dieren aan een verdrinkingsdood sterven door uitputting.

Overwegende, dat:

 • de Dierenambulance ieder jaar opnieuw moet uitrukken om dieren uit de Haagse grachten te redden;
 • in de gemeente Delft onlangs ‘Wallies’ zijn aangebracht als uitrustmogelijkheid en om de waterkwaliteit te verbeteren;
 • bij de aanleg van de rustpunten rekening moet worden gehouden met de diversiteit aan gebruikers van de voorzieningen (zwanen jongen tot aan katten);
 • in 2015 het college heeft toegezegd in gesprek te gaan met de Dierenambulance Den Haag en omstreken, de Haagse Vogelbescherming en het Hoogheemraadschap Delfland om de knelpunten in kaart te brengen en aan te pakken;
 • het gesprek nooit heeft plaatsgevonden.

Verzoekt het college:

 • in gesprek te treden met de dierenwelzijnsorganisaties die dagelijks te maken hebben met de nadelen van de Haagse grachtengordel om de knelpunten in kaart te brengen;
 • de ongeveer 60 km lange Haagse grachtengordel te voorzien van meerdere rustmogelijkheden die door diverse diersoorten gebruikt kunnen worden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker Christine Teunissen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller Adeel Mahmood René Oudshoorn

Haagse Stadspartij NIDA Groep de Mos/ HvDH


Status

Aangenomen

Voor

VDD, SP, PVV, PvdE, PvdD, PvdA, NIDA, IslamDemocraten, GroepdeMos/OPDH, D66, ChristenUnie/SGP, 50Plus, GroenLinks, HaagseStadspartij, CDA

Tegen