Motie Wethouder voldoe aan commis­sie­verzoek


12 juli 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 jul i 2018, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmarekening 2017 (RIS299506).

Constaterende, dat:

• het plan aan de Vuurtorenweg op 29 maart 2017 op de advieslijst van de Commissie Ruimte stond, maar daarvan is afgehaald in afwachting van verdere iniformatie;

• daarna de behandeling van dit onderwerp in de vorm van een Raadsvoorstel op de procedurevergadering van de Commissie heeft gestaan.

• vanwege het feit dat het leveren van informatie lang op zich wachtte dit onderwerp een hele tijd niet in een Commissievergadering is behandeld;

• tijdens de behandeling van de programmarekening in de Commissie op 26 oktober 2017 de wethouder heeft toegezegd met een raadsvoorstel over dit onderwerp te komen;

• dit ook op de lijst van toezeggingen is genoteerd van 26 oktober 2017;

• op 22 mei de wethouder een brief heeft gestuurd met verdere informatie, maar dit bevatte geen raadsvoorstel;

• op 24 mei de Raadscommissie de wethouder via een commissieverzoek heeft opgeroepen om met een raadsvoorstel te komen.

Overwegende, dat:

• raadsleden op een toezegging van een wethouder i n de Commissie moeten kunnen vertrouwen;

• met een commissieverzoek is aangegeven dat er brede overeenstemming is over het belang van de nakoming van deze toezegging;

• ook voor burgers van belang is dat een zorgvuldige discussie over het bouwen rond de vuurtoren plaats kan vinden.

Verzoekt het college:

• invulling te geven aan de toezegging van de wethouder en met een raadsvoorstel te komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Tegen