Motie Grond saneren voor gezonde stads­landbouw in eigen tuin


12 juli 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 jul i 2018, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmarekening 2017 (RIS299506).

Constaterende, dat:

• de gemeente moestuincomplexen op gemeentegrond die volgens de bomenkwaliteitskaart in risicogebieden liggen heeft onderzocht op de aanwezigheid van lood in de bodem;

• enkele moestuinen van onvoldoende kwaliteit bleken te zijn;

• in de risicogebieden zich ook particuliere woningen met tuin bevinden;

• het college aangeeft dat aanvullende onderzoeken nodig zijn om een betrouwbaar beeld te krijgen van de loodproblematiek in Den Haag.

Van mening, dat:

" het wenselijk is dat particuliere Hagenaren gezonde gewassen uit hun eigen tuin kunnen consumeren zonder daarbij een loodvergiftiging op te lopen.

Verzoekt het college:

• in het communicatietraject over vervuilde grond dat i n samenwerking met de GGD wordt vormgegeven ook particuliere Hagenaren mee te nemen;

• in de aanvullende onderzoeken ook, in overleg met woningeigenaren, particuliere tuinen in risicogebieden mee te nemen;

• in samenwerking met particuliere Hagenaren met een met lood vervuilde tuin te komen tot een saneringsaanpak, opdat i n iedere tuin gezonde gewassen gekweekt kunnen worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij


Status

Aangehouden

Voor

Tegen