Motie Zie het licht en bespaar energie


12 juli 2018

De raad van de gemeente Den Haag, i n vergadering bijeen op 12 jul i 2018, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmarekening 2017 (RIS299506).

Constaterende, dat:

 • Den Haag als doel heeft om in 2030 klimaatneutraal te worden;
 • de gemeentelijke organisatie hierin een belangrijke (voorbeeld)rol heeft;
 • 30% van het gemeentelijke elektriciteitsgebruik toe te schrijven is aan straatverlichting;
 • in het Energieakkoord is afgesproken dat openbare verlichting ten opzichte van 2013 20%besparing levert in 2020 en 50% in 2030;
 • het gemeentelijke besparingsdoel in het concernbreed Energiebesparingsbeleid voor openbare verlichting ook 20% is in 2020;
 • het college aangeeft dat zonder extra investeringsmaatregelen er in 2020 slechts een energiereductie van 9% behaald zal worden;
 • in het Energieakkoord verder is vastgelegd dat op weg hiernaartoe minimaal 40 % van het bestaande openbare verlichtingspark in 2020 is voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige (LED) verlichting;
 • in Den Haag 12% van de verlichting voorzien is van LED verlichting.

Overwegende, dat:

 • met de huidige investeringen bij lange na niet aan de vastgestelde doelen van het in 2013 gesloten Energieakkoord zal worden voldaan;
 • dit Energieakkoord gesloten is voor de Parijse afspraken en om de opwarming van de aarde tegen te gaan er juist een noodzaak is om deze doelen aan te scherpen;
 • investeringen in energiezuinige (LED-)verlichting op de lange termijn juist geld bespaart;
 • er een noodzaak is om extra middelen te reserveren voor openbare verlichting bij de komende begroting.

Verzoekt het college:

 • bij de programmabegroting in te gaan op de maatregelen die zullen worden genomen om voor openbare verlichting aan de afspraken uit het Energieakkoord te voldoen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Tegen