Bijdrage Concept Gebieds­visie Inter­na­ti­onale Zone


Cie Ruimte

26 juni 2019

Voorzitter,

We zien de afgelopen tijd veel visies en gebiedsagenda’s langskomen. En als ze eenmaal zijn vastgesteld dan is er eigenlijk geen ruimte meer om als Raad bij te sturen, terwijl hiermee wel de randvoorwaarden worden bepaald voor allerlei bouwontwikkelingen. Dit is de reden dat we dit onderwerp nu hebben geagendeerd.

Verder speelt natuurlijk mee dat we de nodige bedenkingen hebben bij deze plannen. We zien dat veel uitgangspunten goed klinken, maar de vraag is waar alle ruimte voor deze plannen vandaan komt. Er is geen grond wat vrij voor handen ligt in een stad als Den Haag. En als we echt kijken naar waar de bouwontwikkelingen zullen plaatsvinden lijkt het om huidige groene gebieden te gaan. Zo lijkt het erop dat die gebieden ondanks de mooie woorden het slachtoffer worden van deze gebiedsvisie.

Allereerst het Natura2000-gebied. Deze is aangewezen als ontwikkelgebied en vooral de groene gebieden hieromheen lijken op de nominatie te staan om op te bouwen. Dit zouden we toch juist niet meer doen? Naast het feit dat er waardevol groen dreigt te verdwijnen heeft het toenemende verkeer grote gevolgen voor natuurgebieden; denk bijvoorbeeld aan de stikstofuitstoot. Wat doet de gemeente hieraan?

Het klinkt mooi dat we het Defensieterrein gaan herontwikkelen of nieuwe fietspaden gaan aanleggen, maar als dit ten koste van groen gaat van het groen bij Meijendal staat dit niet in verhouding tot het coalitieakkoord waar juist bescherming van groen het uitgangspunt is. Graag een reactie van de wethouder.

Ook lijkt de nieuwe parkeerhub in het groen te komen bij de Scheveningse Bosjes. Klopt dat? Al met al worden veel plannen aangekondigd waarbij de gevolgen voor het groen moeilijk zijn in te schatten en soms zelfs evident het groen grootschalig zullen aantasten. Waarom heeft het college niet het uitgangspunt gehanteerd dat wat nu groen is, groen moet blijven?

Ook mijn fractie maakt zich zorgen om de ontwikkelingen rond park Zorgvliet. Waarom moet juist bij deze afgesloten gewaarde plek meer entrees komen en meer bezoekers komen? Hierdoor hellen de groene waarden en het rust achteruit. Ook wordt de monumentale muur aangetast.

Tot slot, staat nu weer een kerk op de nominatie om gesloopt te worden; de Martelaren van Gorkum Kerk. Waarom? Waarom niet inzetten op behoud van deze beeldbepalende kerk?