Bijdrage Debat over de uitspraak in de zaak De Mos - Guernaoui


25 mei 2023

Voorzitter,

U eindigde de raadsvergadering door aan te geven dat u hoopt op een historisch moment vandaag en dat we het debat vandaag snel en effectief kunnen afronden. De Partij voor de Dieren vindt het ook belangrijk om dit te doen. Wat ons betreft moet een eerste stap snel plaatsvinden en moeten we als raad niet meegaan in een lang vaag traject. De kiezer en raad hebben behoefte aan snel meer duidelijkheid.

Voorzitter, de afgelopen tijd hebben we met verschillende partijen gesproken over opties om tot een gedragen motie te komen. Specifiek heeft D66 vele partijen in de raad gesproken. Dat was een heel goed initiatief. Op basis van de gesprekken die wij voerden zijn we gekomen tot een nieuwe motie. Deze dien ik in met de SP, DENK en Hart voor Den Haag. Het dictum is:

Besluit:

  • in het fractievoorzittersoverleg een onafhankelijke gespreksleider aan te stellen;

  • alle partijen in de raad hun visie te laten geven aan de gespreksleider op de ontstane situatie, waaronder het grijze gebied, de verhoudingen en het vertrouwen tussen partijen, de verschillen in partijfinanciering (ongelijk speelveld en transparantie) en de samenstelling van het college;

  • de gespreksleider een verslag te laten uitbrengen over de gevoerde gesprekken;

  • dat de gespreksleider ook een agendavoorstel kan doen voor de raadsconferenties.


Met deze motie in de hand kunnen we vooruit. Het gaat daarbij om verschillende onderwerpen die kunnen bijdragen aan een betere samenwerking binnen de raad.

Voorzitter, ik zei vorige keer ook dat ik het u help hopen dat we dat als raad willen. En om u verder van dienst te zijn qua snelheid en effectiviteit zal ik naar een afronding gaan. Mijn belangrijkste oproep is dat we dus snel duidelijkheid geven aan de stad. En een stap vooruit willen zetten.

Bedankt.