Bijdrage Derde voort­gangs­rap­portage Maat­schap­pe­lijke Opvang


Cie Samen­leving

3 december 2020

Voorzitter,

Corona raakt de samenleving hard. Maar Voorzitter, corona heeft ook pijnlijk duidelijk gemaakt dat het kwetsbaarste mensen het hardst raakt, maar legt ook bloot dat het beleid niet functioneert. Voorzitter, de weg van stadhuis naar huis zie je ze.

Heel blij dat de Stayoke langer open is waardoor minder mensen op straat hoeven te slapen. Maar gister na de commissie op de weg naar huis kwam ik hierbuiten een dakloze man met hond tegen.

Corona

We hebben nu het StayOke opengesteld waardoor veel mensen niet meer op straat hoeven te slapen. Dit biedt een unieke kans om deze mensen in kaart te brengen en een stap verder te helpen naar de toekomst. Kan de wethouder of dat nu ook gebeurd?

Voorzitter, corona brengt ook mooie dingen met zich mee. Zo zie je op de koekamp bij de soepbus mooie initiatieven ontplooien, allerlei ondernemers en vrijwilligers komen eten brengen om uit te delen. Maar er is ook iets zorgelijks. want ik fiets vaak langs de soepbus en zie de rijen groeien ondanks dat de stayoke is geopend.

Ik loop nu de tien punten even na met een aantal vragen;

Punt 1; woonvoorzieningen;

Daklozen met een complexe problematiek waardoor groepsopvang niet mogelijk is Housing First een oplossing voor. Voorzitter, te lezen is dat dit jaar al de woonvoorraad van Housing First is verbruikt en dat beroep doen op de woonvoorraad van 2021. Zijn alle woningbouwverenigingen hun prestatie afspraken dan ook nagekomen? En wat betekend het voor 2021, moeten we dan meer woningen beschikbaar hebben?

Punt 2; permanente winteropvang

Wat is er gebeurd tijdens de evaluatie om geen permanente winteropvang te realiseren?

Een belangrijke conclusie is dat de wens bestaat voor een vaste WKR-locatie voor meerdere jaren. momenteel is daar geen zicht op. Wat doen we dan om vaste plek te realiseren? Want hoe creëren we daar zicht op? En is de Lozerhof niet geschikt voor meerdere jaren? Wat zijn de kosten van ieder jaar nieuwe locaties geschikt te maken?

Punt 3; extra aandacht voor preventie, de kostendelersnorm

Goed dat de wethhouder een pilot overweegt met de medebewonersnorm, maar is daarover nog in gesprek met het ministerie. Kan de wethouder aangeven wat voor bezwaren er eventueel zijn? Wanneer we erop richten om dit uit te voeren? Maar waar mijn fractie benieuwd naar is wat zouden de gevolgen zijn als we de pilot zonder toestemming van het ministerie uitvoeren?

Punt 4; zorgwekkende zorgmijders

Door corona-maatregelen andere opvang voor arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa. Als tijdelijke oplossing zijn er nu hotelbedden ter beschikking gesteld. Bij het Leger des Heils waren 10 bedden beschikbaar hoeveel zijn dat er nu?

Punt 6; iedere dakloze krijgt ondersteuningsplan

Al eerder bij een corona debat vroeg ik aan de wethouder of hij toelichting kon geven wat voor soort begeleiding de daklozen in hotels krijgen. Of dat alleen beveiligers waren of ook hulpverleners. Toen gaf de wethouder aan dat ook zorgverleners waren betrokken. Maar mijn fractie heeft toch ook andere geluiden gehoord dat de begeleiding door corona wel tekort schoot. Soms ook doordat organisaties nog niet waren voorbereid op deze pandemie en inmiddels schijnt er ook verbeteringen te zijn doorgevoerd. Maar toch heb ik daar aanvullende vragen op.

Hoe zit het met de MWA’s en de zorgverleners voor de daklozen die in de hotels verblijven?

Kan de wethouder met ons de resultaten van de MWA tot nu toe delen? hoe zit het bijvoorbeeld met de uitstroom?

Punt 9; permanente opvang voor mensen met zeer complexe problemen.

Sluit me aan bij D66 vraag over harde kern daklozen. Deze groep bestaat uit ongeveer 30 a 40 personen. Voor deze groep zouden we eigenlijk een bed, bad brood regeling moeten treffen.

De wethouder wil nu een nieuwe voorziening voor mensen met een ernstige psychische aandoening realiseren. Kan de wethouder aangeven wanneer die locatie gereed is en om hoeveel plekken dat gaat?

Conclusie van de voortgangsrapportage

We zullen met alle domeinen, de regio en ook de partners in de stad samen de schouders moeten zetten onder deze grote opgave. Voorzitter, dan heb ik toch nog een vraag over de partners. Een vraag die ik al eerder heb gesteld naar aanleiding van de actie op de hofplaats tijdens wereld daklozendag over het burgerinitiatief Doneer Een Dorp. De wethouder heeft toen aangegeven in gesprek te gaan en ook locaties te bekijken maar dat die laatste wel een moeilijke opgave zou worden. Kan de wethouder een update geven of er gesprekken hebben plaatsgevonden en hoe die verlopen?