Bijdrage Duinslag


Cie Ruimte

11 maart 2020

Voorzitter,

De plannen komen op een plek die nu bestaat uit sportterreinen en groenstroken met bomen. Aangezien het natuurgrasvelden zijn wordt aangegeven dat de verstening zeer sterk toeneemt. Dit is de reden dat er veel wateropvang bij komt.

Het valt de Partij voor de Dieren op dat dit vaak gekozen wordt als oplossing. Groene open ruimten verstenen en dan compenseren met wat water. Verder valt in deze plannen op dat niet sprake is van verdichting en vergroening, zoals is afgesproken, maar sprake is van vrijstaande villaS en verstening. Graag een reactie van de wethouder. En dan om de PvdA tevreden te houden komen in de hoeken 2 flats. Dit is toch niet wat we hebben afgesproken?

Mijn fractie zou verder graag van de wethouder horen hoeveel bomen nou zijn en nog worden gekapt. Waarom zijn de plannen niet ontwikkeld met het oog op boombehoud? We hebben afgesproken dat we pas tot kap overgaan als het niet anders kan. Ik vraag mede namens Groenlinks wat de bomenbalans is en wat de motivering is van de bomenkap.

Uit de natuuronderzoeken blijkt dat het leefgebied van veel diersoorten onder druk staat. Is het niet mogelijk om meer groen te behouden, bijvoorbeeld in de vleermuisroutes? Specifiek wordt aangegeven dat de gewone dwergvleermuis zijn broedgebied verliest; kan dit niet anders?

Dan, nog een vraag over het bouwen. Gegeven het feit dat er sprake is van veel groene ruimtes bij een Natura2000-gebied wordt er nu natuurinclusief bouwen toegepast? Indien dit het geval is; hoe dan?

Dan de participatie. Deze paragraaf is wat mager aldus de Partij voor de Dieren en Groenlinks. Er lijkt vooral gesproken te zijn met kopers. Hier hadden we meer verwacht. Graag een reactie.

Tot slot was het mijn fractie niet duidelijk wat nou de stikstofgevolgen zijn van het bouwen zo dichtbij de duinen? In de oplegbrief staat wat anders dan in de bijlagen daarover.