Bijdrage Pres­ta­tie­af­spraken


Cie Ruimte

11 maart 2020

Voorzitter,

Onder het oude college gaven wij maar ook vele andere partijen aan dat de afspraken onvoldoende concreet waren op het gebied van duurzaamheid. Echter, de twee sets aan afspraken van de colleges van deze raadsperiode zijn nog erger.

Terwijl er voorheen afspraken waren met stuurbare doelen; lijkt dit met de nieuwe systematiek verdwenen. Per corporatie worden afspraken gemaakt, maar hoe het grotere plaatje eruit ziet en hoe wordt gestuurd op de voor heel Den Haag gestelde doelen is onduidelijk.

Als uitvoering van onze aangenomen motie over klimaatneutrale sociale woningen zou het college bij het aanbieden van de prestatieafspraken 2020 aangeven in hoeverre de afspraken in deze documenten bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag. Echter, deze verantwoording zie ik niet. Waar is dit gebleven?

Voorzitter, wanneer zien we de ambities van het college op duurzaamheid nou echt terug? Elk jaar lijken de afspraken op dit gebied onduidelijker terwijl een intensivering juist nodig is. Graag een reactie van de wethouder. Hoe zorgen we dat duurzaamheid niet raakt ondergesneeuwd? In hoeverre is de wethouder overtuigd dat de afspraken daadwerkelijk toewerken naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Welke aanscherping staat de wethouder voor voor 2021?

Kan de wethouder verder ingaan op waarom de huurdersvereniging van Vestia niet akkoord is met de duurzaamheidseisen?

Dan de schimmel en vocht. Dit hangt natuurlijk samen met de verduurzaming. Het valt op dat hier ook weinig over is vastgelegd. Bijvoorbeeld bij Vestia staat nu dat onderzoek wordt gedaan en hetzelfde geldt voor andere corporaties. Zijn we de fase van onderzoeken niet al lang voorbij? Moeten we niet actie nemen?

Tot slot, over de systematiek van de raamovereenkomsten heeft de Partij voor de Dieren vaker twijfels geuit. Kan de wethouder ingaan waarom pas aan het eind van het jaar afspraken worden gemaakt? Is het niet veel beter om dit rond de zomer te doen, zodat dit nog invloed heeft op de begroting?