Bijdrage Duur­zaamheid


Leef­om­geving

21 september 2023

Voorzitter,

De afgelopen zomer is de ernst van de klimaatcrisis zichtbaarder gemaakt dan ooit. We zijn geconfronteerd met hitterecords, droogte en overstromingen. Daarom is mijn fractie blij dat we een breed debat hebben over duurzaamheid.

De RES signaleert namelijk dat we niet op koers liggen voor de ambitie van 49% minder uitstoot in 2030. En dat terwijl we als Den Haag in 2030 klimaatneutraal willen zijn. Ook zien zij dat met de Transitievisies Warmte die er nu liggen, we in 2030 niet van het gas af zullen zijn. Er is nog genoeg te doen dus. En er lijkt ook veel te gebeuren. Toch hebben we over veel zaken die het college de afgelopen tijd heeft toegestuurd nog vragen. Want de klimaatcrisis los je niet op papier op, maar met actie.

Neem bijvoorbeeld de Haagse dakenaanpak. De ambities en principes in het stukken kunnen we ons in vinden. Maar duidelijk wat de gemeente precies gaat doen, wordt het niet. Daarom een aantal vragen aan de wethouder. Welke extra acties worden er genomen in deze aanpak, die de gemeente nog niet deed? Wanneer gaan deze acties plaatsvinden? Welke (financiële) regelingen worden er aangeboden? Hoe wordt de actieve informatievoorziening richting VvE’s en bedrijven aangepakt?

Voorzitter, dan de EFG aanpak. Vlak voor de zomer kregen we een nieuwe brief over de EFG aanpak. Het college schrijft zelf in de brief: “er gebeurt veel, en veel is ook nog niet duidelijk.” Vooral in dat tweede deel herkent mijn fractie zich. Vooral het financiële plaatje, of eigenlijk het ontbreken daarvan, roept veel vragen op. Er wordt verwezen naar het Warmtefonds, het Nationaal Isolatieprogramma, het Volkshuisvestigingsfonds en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Kan de wethouder aangeven welke middelen nu al binnen zijn, welke aanvragen nog lopen, hoeveel dat precies is en welk geld naar welke maatregelen gaan? Heeft het Rijk bijvoorbeeld al besloten over de eerste aanvraag van het Nationaal Isolatieprogramma? Lopen daar al projecten van? De stadsrenovatie staat zowel onder het Volkshuisvestingsfonds als onder het Nationaal Isolatieprogramma. Worden in beide programma’s uitvragen gedaan en hoe worden die gecombineerd?

Ook is de concrete invulling van sommige pakketten ons nog onduidelijk. Als het bijvoorbeeld gaat om de straataanpak, wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Gaat dat om ondersteuning vanuit de gemeente, of is dat geld voor de concrete maatregelen? Kunnen de verschillende regelingen die worden beschreven, ook gestapeld worden voor een woning? Er staat een overzicht van projecten en inzet, maar er wordt niet duidelijk wat dit allemaal oplevert. Kan de wethouder aangeven welke resultaten er tot nu toe zijn behaald?

Ook de samenwerking met corporaties is nog onduidelijk. Allereerst: waarom wordt er gefocust op transitieklaar in plaats van daadwerkelijk van het gas af? Is er wel zicht op hoeveel woningen daadwerkelijk van het gas af zijn, en hoeveel er nog moeten? Daarnaast lezen we dat er wel al sociale woningen worden verbouwd, zonder dat het warmtenet er is. Op welke temperatuur warmtenet wordt hier voorbereid? Wordt er meteen geïsoleerd voor laagtemperatuur? Heeft de gemeente hier een rol in? De inlooplossing in Moerwijk vinden we een mooi initiatief. Dergelijke creatieve oplossingen is wat we nodig hebben. Kan de wethouder aangeven om welke bron het gaat? Waarom wordt die bron niet voor de lange termijn gebruikt? En wordt er bijvoorbeeld ook voor de sociale huurwoningen die nu al verbouwd worden, gekeken naar de mogelijkheid van zo’n inloopoplossing?

Voorzitter, we hebben geen tijd meer om te dralen. Wat nu kan, moeten we ook nu doen. We wachten al een hele tijd op de werkagenda’s. De eerste zou al voor het zomerreces komen. Wanneer krijgen we de werkagenda’s? En hoe staat het met de wijkuitvoeringsplannen?