Bijdrage Evaluatie Strand­huisjes


Cie Leef­om­geving

28 oktober 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is voor een open, weids en natuurlijk strand. Sinds de eerste besprekingen in 2012 zijn wij daarom tegen de strandhuisjes.

Onze fractie is op bezoek geweest bij de exploitanten van de strandhuisjes. Helaas werden we tijdens dit bezoek geconfronteerd met de nadelige effecten van de strandhuisjes op de natuur. De meterkasten moeten minimaal twee keer per jaar worden uitgegraven, bij onderhoud of storing dus vaker. Dit betekent dat dit stuk natuur stelselmatig wordt verstoord. Ook belemmeren de strandhuisjes de wind, met nadelige effecten op de duinvorming tot gevolg. Deze punten zijn ook in de evaluatie gemaakt door verschillende natuurorganisaties.

PvdD-raadslid Christine Teunissen diende in 2018 de motie ‘Gedegen evaluatie proefproject strandhuizen’ in, die unaniem werd aangenomen. Maar de gemeente heeft geen evaluatie uitgevoerd, maar alleen een enquête uitgezet. De gemeente heeft zelfs helemaal niet gekeken naar de nadelige effecten op de natuur. Vrijwel alle natuur- en milieuorganisaties zijn ontevreden over de strandhuisjes, blijkt uit het rapport. Maar waarom de natuurorganisaties ontevreden zijn, komt de lezer niet te weten. Waarom zijn de natuureffecten niet onderzocht? Zo kan toch geen goede eindconclusie worden gegeven over de pilot in de huidige vorm? Waarom ontbreekt in het evaluatierapport de onderzoeksmethode en de representativiteit?

Voorzitter, ook wordt voorbijgegaan aan een gedegen proces omtrent de besluitvorming over de mogelijkheid tot verlengen van de pilot. De waterwetvergunning en de WABO-vergunning zijn beide voor een periode van vijf jaar verleend. Intussen is er veel veranderd. Zo is het Kustpact gesloten, en mag er geen nieuwe bebouwing op de stranden komen. Ook is provinciaal beleid over verblijfsrecreatie op stranden aangescherpt. Kan de wethouder aangeven waarom hij geen nieuwe gedegen procedure heeft gestart?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren sluit af met een oproep aan de raad: geef de verklaring van geen bedenkingen niet af. In een gevoelig dossier als dit is zorgvuldigheid belangrijk. Maar het college heeft onaangename natuureffecten simpelweg overgeslagen in de evaluatie. Laat de kust met rust!