Bijdrage Raads­voorstel Nota Stads­natuur


Cie Leef­om­geving

28 oktober 2020

Voorzitter,

Groen staat onder steeds grotere druk in onze dichtslibbende stad. Voor vele dieren is het hun huis en zijn ze afhankelijk van het voedsel wat zich in de groene omgeving bevindt. De Partij voor de Dieren vindt dat we ons groen goed moeten beschermen, biodiversiteit moeten vergroten en terughoudend moeten zijn met ingrepen die de natuurwaarden aantasten. Groene pluim voor de ambtenaren die aan deze nota hebben gewerkt.

de Nota Ecologische Verbindingszones stond vol met ecologische knelpunten en het verbeteren van de verbindingen. Niet alle knelpunten zijn verholpen en dat is jammer als je het wegzet tegen de tijdsduur van 12 jaar. Waarom zijn niet alle ecologische knelpunten uit de oude nota verholpen? Wanneer worden de overgebleven knelpunten opgelost? Waarom zijn de gedetailleerde beschrijvingen van de gebieden, inclusief resterende knelpunten, niet opgenomen in deze nota?

Voorzitter, bijlage 7 klopt niet. Kan de wethouder zorgen dat we voor de raad een correcte bijlage krijgen?

Voorzitter, wij sluiten ons aan bij de gestelde vragen over de financiën van GL.

Ook mag er nu in ecologische verbindingszones gebouwd gaan worden, voorzitter. Dit baart de Partij voor de Dieren zorgen. Inmiddels weten we hoe serieus Den Haag het compenseren van groen neemt, namelijk totaal niet. Wij herinneren ons nog levendig het schaamteloze compensatiegroen op het talud tussen de doorgaande weg en de trambaan bij Madurodam. Waarom sluiten we de ecologische verbindingszones niet definitief uit van bouwontwikkelingen en waterbergingen? Is echt uitgesloten dat daar geen bebouwing plaatsvindt.

Van de 360 ha gazons in Den Haag gaat het college op slechts 20 tot 30 procent ecologisch maaibeheer toepassen. Waarom maakt het college hier geen scherpere keuze voor méér ecologisch beheer, gezien afspraak in coalitieakkoord?

Ook ontbreekt een gedetailleerde inventarisatie over welke gazons ecologisch beheerd kunnen gaan worden. Kan het college op het Geoportaal een duidelijke kaart publiceren van alle Haagse gazons, waarbij bij ieder gazon het beheertype staat aangegeven en waar bloemenweides worden gerealiseerd? Mijn fractie overweegt een motie op dit punt.

We helpen de ecologie met meer inheemse planten in de stad. Is het college bereid steriele planten links te laten liggen? Is de gemeente bereid over te stappen op biologische planten?

In gebieden waar bewoners aangeven overlast te hebben van ratten, wil het college inzetten op minder struiken. Hoe verhoudt dat zich met deze Nota Stadsnatuur? Andere overlastgevende natuur, zoals berenklauwen, gaat het college beheren. Kan het college aangeven dat al dat beheer dier- en natuurvriendelijk wordt gedaan?

De dier- en natuurvriendelijke kades. Richtlijn is iedere 250m een rustpunt. Is dat niet een behoorlijk eind zwemmen voor, bijvoorbeeld, een in de gracht gevallen kat of egel? Waarom geen uitklimvoorzieningen zoals touwen langs de steile walkanten? Zeker gezien in de binnenstad veel katten lopen.

Ook zouden deze punten jaarlijks worden geëvalueerd. En zouden gesprekken plaatsvinden met organisaties om nieuwe knelpunten op te lossen. Kan de wethouder dit in deze nota opnemen?

Kan de wethouder een schriftelijke reactie geven op de ingezonden stukken van de belangenorganisaties over deze nota?

Voorzitter, graag zou ik nog wat technische vragen willen stellen zodat deze nog voor de raadsbehandeling beantwoorden kunnen worden.