Bijdrage Commissies Program­ma­be­groting 2021-2024


16 oktober 2020

Inhoudsopgave

Archeologie en monumenten

Voorzitter,

In februari bij de begrotingsbehandeling deed de wethouder de volgende toezeggingen:

  • De beschermvoorstellen in het kader van Post65 komen eerder dan 2023 naar de commissie
  • Hij komt binnen een jaar met een update over De Stofkam operatie
  • De Kerkenvisie komt in maart.

Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken van deze drie punten is?

Stadsontwikkeling en wonen; Zeehavens, strandbeleid, graffitibestrijding

Voorzitter,

Gemeentelijke bouwprojecten lopen steeds uit en we zien de afgelopen tijd geen verbetering. Bij de nieuwe begroting worden we hier ook weer mee geconfronteerd. 3,6 miljoen erbij voor de Grotiusplaats en 2,8 miljoen voor het KJ-plein. Dit zijn beide lopende projecten waar we weer meer geld aan uit gaan geven.

Bij de ene zou het liggen aan dat we toch een tunnel willen. Kan worden aangeven waarom we hier opeens van mening zijn veranderd? Eerst is namelijk expliciet besloten om dat niet te doen. En bij de andere willen we een gat in de nieuwe fietsenstalling boren. Ik zou graag van de wethouder willen weten of dit nou de laatste budgettaire overschrijding is of mogen we verwachten dat er nog meer volgt voor het KJ-Plein? In het debat over dit onderwerp werd nog aangegeven dat het niet bekend was hoe duur het was en toen was de begroting al gepubliceerd.

Verder wil mijn fractie aandacht vragen voor de stikstofproblematiek. Wanneer kunnen we actie verwachten van de gemeente en wanneer van het Rijk? Terwijl geen maatregelen worden genomen holt de Haagse natuur achteruit. We zien wel een brief die we nog moeten bespreken, maar daarin zien we niet het bij de vorige begroting beloofde maatregelenpakket.

Dan de bewonersbetrokkenheid. Dit valt vaak tegen. De gemeente lijkt te vaak op de schoot van de projectontwikkelaar te zitten. Een van de punten om de bewonersbetrokkenheid te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren is de LER. Kan de wethouder bevestigen dat hij de LER snel naar de Raad gaat sturen?

Een onderwerp wat daaraan raakt is de omgevingsvisie. Hier zouden we toch een duaalproject voor opstarten? Mijn fractie vreest dat we als raad te weinig worden betrokken in de fase die er toe doet en we in 2023 moeten instemmen met het eindproduct. Is de wethouder het met ons eens dat dit niet wenselijk is?

Verder hebben we het al vaker gehad over beeldkwaliteit en de wethouder zegde in februari toe om te kijken hoe de raad hier meer bij betrokken kan worden. Kan de nieuwe wethouder aangeven wanneer hierop terug wordt gekomen?

Dan een aantal specifieke vragen per project. Kan de wethouder een update geven van de Theresiakerk. Hoe staat het herontwikkelingsplan ervoor, hoe de rechtszaak en hoe de buurtparticipatie? In februari zegde de wethouder toe om na de zomer met een brief hierover te komen. Kan de wethouder verder ingaan op de stand van zaken rond de Valkenboskerk.

Verder zagen we vorige week in de media dat er veel zorgen bij bewoners leven rond de Bellevue-locatie. Evident past het huidige ontwerp niet bij de omgeving. Graag een reactie van de wethouder.

Verder ziet mijn fractie dat de fietsenstalling bij Kijkduin 3,85 miljoen extra kost, maar dan is er nog steeds geen stalling. Waarom is dit bedrag extra dan nodig? Hoe kan het dat er dan nog steeds geen stalling staat?

Dan het groen. We zien dat steeds groen verdwijnt voor bouwontwikkelingen. Kan het college ingaan op hoe we het groen beter kunnen borgen en niet pas aan het eind de keuze hebben om de bouwontwikkeling goed te keuren of niet? Dat er mee integraal naar het groen wordt gekeken.

Dan een vraag over het madeliefveld. Kan de wethouder ingaan op de besluitvorming hieromtrent? En kan de wethouder de Partij voor de Dieren verzekeren dat niet in de ecologische zone wordt gebouwd?

Tot slot, de sociale woningen. In de begroting lijkt het college dit al te hebben opgegeven. 10% in 2020 en 16% in 2021 in de begroting opnemen is toch een aanfluiting?

Stadsontwikkeling en wonen; Grip op Grote Projecten en Grondbeleid

Voorzitter,

Vorige keer heeft de Partij voor de Dieren al aangegeven dat de Grip-rapportage erg ingewikkeld is en de gemeenteraad hier echt niet meer GRIP door krijgt. Wat mijn fractie betreft kunnen we hiermee ophouden. Risico’s worden pas aangepast als er een probleem is en geld bij moet. Mijn fractie vraagt de wethouder wat de meerwaarde is als we in de rapportage pas zien als het misgaat. Dan kan dat toch ook via commissiebrieven worden aangegeven? We kijken in elk geval uit naar de werkbespreking hierover.

Stadsontwikkeling en wonen; Stadsentree Koekamp en Overkluizing A12, en De Kern Bijzonder

Voorzitter,

De Koekamp is de afgelopen tijd bepaald niet mooier geworden. Dank in elk geval wel aan de wethouder voor het weghalen van veel van de hekken naar aanleiding van de bespreking van de jaarrekening. De wethouder geeft bij de technische vragen aan dat er nog geen zittingsdatum is; betekent dit dat we nog een jaar tegen deze situatie aankijken? Is het niet mogelijk al de werkzaamheden te verrichten die volgens het bestemmingsplan en de vergunningen mogen aan Laan van Reagan en Gorbatsjov? Voor het grootste deel is hier geen discussie over.

Dan de haven. In februari zegde de wethouder toe ‘binnenkort komt er een voorontwerp van de haven bij de Koekamp naar de raad toe.’ Dit is al een tijdje terug. Wanneer komt dit stuk? Als Partij voor de Dieren hebben we duidelijk onze bedenkingen bij dit plan en willen als raad hier echt invloed op kunnen uitoefenen.

Paragraaf Vastgoed

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vraagt zich af of het verstandig is om het vastgoed van de gemeente te verkopen. Wij denken verder dat het niet veel geld zal opleveren in verhouding tot de benodigde reserves. Kan het college ondertussen al een inschatting maken van de opbrengsten?

Verder zou de Partij voor de Dieren juist willen zien dat we ons vastgoed snel verduurzamen. We hebben al een tijd niks meer over die verduurzaming gehoord terwijl het geld uit 2018 begint op te raken. Graag hoor ik van de wethouder wat ze gaat doen en hoe ze gaat zorgen dat we echt een keer als gemeente het goede voorbeeld geven?

Mobiliteit

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan kort zijn. Aan het begin van deze vergadering zijn een alternatief plan en een petitie van de bewoners rondom de Mient aangeboden aan ons. Ruim 2200 handtekeningen zijn verzameld. We horen graag van de wethouder of hij het alternatieve plan en petitie wilt meeneemt in het herzien van de plannen rondom de Mient.

Uit technische vragen kwam naar voren dat de wethouder dit najaar komt met het uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de fiets 20-25. Daarin wordt budget voor wijkgerichte aanpak fietsparkeren vastgelegd. Maar de vraag blijft wel of genoeg budget voorhanden is als dat programma na de begroting wordt vastgesteld?

Kan de wethouder verder aangeven waarom in de begroting geen indicator is opgenomen over fietsparkeren op straat in woonwijken?

Buitenruimte

Voorzitter,

In de begroting is een mooi uitgangspunt opgenomen door dit college. Investeren in groen en door groene gebieden met elkaar te verbinden wil het college de leefruimte van dieren verbeteren en de biodiversiteit bevorderen. Iets wat in ons verkiezingsprogramma had kunnen staan. Toch vraagt de Partij voor de Dieren zich wel af of dat uitgangspunt met de huidige middelen en ontwikkelingen wel tot uitvoer kan worden gebracht. In mijn bijdrage bespreek ik de volgende onderwerpen; onderhoud, vergroening, biodiversiteit, prestige groen en dierenwelzijn.

Maar eerst de nota stadsnatuur. De nota heeft mooie ambities. In de begroting staan ook veel mooie groen ambities. Uit antwoorden op onze technische vragen blijkt dat nog een kostenraming gemaakt moet worden op het nog uit te voeren monitoringsplan uit de nota stadsnatuur. Maar voorzitter zowel bij onze fractie als groenorganisaties rijst de vraag of er voldoende budget is om alles uit te voeren en de ecologische knelpunten op te lossen? Wel meer en meer ambities maar niet meer budget beschikbaar stellen. We horen graag een reflectie van de wethouder. Waar ligt de prioriteit?

Onderhoud
Uit technische vragen over het budget dat wordt uitbesteed aan groenonderhoud, kwam o.a. dat de gemeente 11 miljoen beschikbaar stelt voor kwaliteitsverbeteringen in ecologische verbindingszones, wijk en buurtgroen en grote groengebieden. In de raad zijn meerdere herinrichtingen of bouwontwikkelingen besproken. Onlangs nog de President Kennedylaan waarbij de knelpunten vanuit de stedelijke ecologische verbindingszone konden worden verholpen. Helaas is dat niet gebeurd. Kan de wethouder aangeven hoeveel budget en welke plannen voor 2021 op de planning staan om de ecologische verbindingszones een kwaliteitsverbetering te geven?

Is dat de 5 ton die in de begroting is gereserveerd voor o.a. uittreedplaatsen voor dieren, bloemenweides en natuurvriendelijke oevers is 5 ton begroot.

Vanaf 2021 is jaarlijks een budget van 4 ton gereserveerd voor de aanpak Aziatische Duizendknoop. Voor een succesvolle aanpak is een meerjarige inspanning vereist. Uit onderzoek van Stichting Probos blijkt 3,7 miljoen euro per jaar nodig te zijn voor een effectieve aanpak over vijf jaar. De kosten uit dat onderzoek zullen voor Den Haag hoger zijn omdat in het onderzoek chemische gebruiksmiddelen worden gebruikt. Gelukkig gebruikt de gemeente geen chemische middelen meer. Ook wordt het uitzetten van de Japanse bladvlo aangehaald. De Partij voor de Dieren is geen voorstander voor het uitzetten van nieuwe diersoorten. We hebben gezien in andere landen wat voor effecten dat kan hebben op het ecosysteem. Kan de wethouder aangeven waarom minder budget is vrijgemaakt dan het onderzoek van st. Probos nodig acht? Waar moet je als inwoners of natuurorganisatie nu een groeiplaats van de aziatische duizendknoop melden bij de gemeente? Gaat de gemeente ook in gesprek met andere grootgrondbezitters over de bestrijding?

Vergroening
Het college heeft als doel om minimaal 3.000m2 te ontstenen in 2021. Voorzitter, de Partij voor de Dieren hoopt natuurlijk dat het college veel meer verharde plekken gaat ontstenen. Goed tegen hittestress en beter voor de biodiversiteit. Maar voorzitter, met hoeveel m2 ontstening is rekening gehouden in deze begroting?

In het coalitieakkoord staat dat het college op zoek gaat naar mogelijkheden om moes- en volkstuinen te behouden en uit te breiden. Voor 2020 is dat niet gelukt. In beantwoording op onze technische vragen geeft het college aan dat door de druk op de openbare ruimte er geen sprake is van verdere uitbreiding van moes- en volkstuinen.

De Partij voor de Dieren vindt dat het college daarmee wel erg makkelijk de handdoek in de ring gooit. Er zijn op zoveel manieren nog kansen om te vergroenen en moestuinen aan te leggen. Gelukkig zijn er bewonersinitiatieven gaande om nieuwe buurt(moes)tuinen aan te leggen, die via het stadslandbouwloket worden ondersteund. Hoe worden bewonersinitiatieven gesteund die bijvoorbeeld parkeerplaatsen willen afstaan om te kunnen gebruiken als moestuin?

Als laatste punt het kengetal openbaar groen en het aantal vierkante meters. Uit de technische vragenronde blijkt dat de ambitie voor 2021 en verder, blijft om de stad te vergroenen maar dat door een sterk verdichte stad deze opgave steeds lastiger wordt. Kan de wethouder aangeven of hierbij ook rekening is gehouden met innovatieve manieren van vergroenen, zoals verticaal groen op kademuren en gevels? Welke projecten staan in de planning om verticaal te vergroenen?

Biodiversiteit
Biodiversiteit vergroten in de stad is een must. Het realiseren van meer biodiversiteit brengt veel voordelen mee voor dieren, natuur maar ook voor de mens. De Partij voor de Dieren wil daarom aan de wethouder vragen om zogenaamde BijenTotems te gaan plaatsen. Deze bloeiende objecten vormen de toprestaurants voor wilde bijen. Elke totem kan gewijd worden aan een andere bij die haar eigen plantvoorkeuren heeft. Kan de wethouder aangeven of dit uitgerold kan worden in onze stad? > experiment leuk om uit te breiden.

Ook wil mijn fractie de aandacht vestigen op bewonersinitiatieven die bijdragen aan biodiversiteit. Zo worden boomspiegels vergroend. Onlangs is voor de zoveelste keer zo’n mini ecosysteem kapot gemaaid. D66 had hier ook al schriftelijke vragen over gesteld aan de wethouder, maar de wethouder wilde hier niets aan doen. Daarom vraag ik nogmaals aan de wethouder waarom hij niet wil nadenken over het plaatsen van maai me niet tegels zoals die in andere steden succesvol worden ingezet?

Prestige groen
In de begroting is te lezen dat in 2021 de toekenning van de status Nationaal Park Hollandse Duinen plaatsvindt. Kan de wethouder aangeven wat de voor- en nadelen zijn van de toekenning van die status voor de natuur? Waar is die gereserveerde 5 ton voor bedoeld?

Dierenwelzijn
Voor dierenwelzijn is 0,21 miljoen extra structureel beschikbaar. Uit beantwoording van onze technische vragen blijkt dit budget bestemd voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. De Partij voor de Dieren vindt het fijn dat er iets extra budget voor dierenwelzijn is uitgetrokken, maar vraagt zich toch af of dat genoeg is. Verder blijkt namelijk dat bij de aanbesteding van 2017 een hoger bedrag dan het beschikbare budget uitkwam. Ook de dierenwelzijnsorganisaties gaven toen aan geen lagere prijzen te kunnen bieden. Kan de wethouder aangeven hoe hiermee rekening wordt gehouden bij de nieuwe aanbesteding? Is extra budget vanuit de algemene reserve gereserveerd als blijkt dat het huidige budget ontoereikend is?

Ook is mijn fractie al meermaals toegezegd dat de wethouder met een uitwerking zou komen over een inventarisatie, mogelijke verbetervoorstellen en planning voor de realisatie van verbeteringen rond veiligheid van hondenlosloopgebieden. Dit zou voor de zomer komen maar we hebben nog steeds niets ontvangen. Kan de wethouder aangeven hoe het hier nu voor staat? Is er rekening gehouden met eventuele maatregelen in het budget openbare ruimte?

Voorzitter de stadsboerderijen. In de beantwoording van onze technische vragen wordt het algemene fokdoel van de stadsboerderijen duidelijk uiteengezet. Op de boerderijen wordt gefokt om te zorgen voor voldoende aanwas van geschikte dieren voor het eigen dierenbestand. Maar voorzitter, als we dit fokdoel naast de overzichten van de stadsboerderijen houden moet de Partij voor de Dieren toch constateren dat er iets drastisch fout gaat. Bijvoorbeeld de cijfers bij het aantal geiten in het jaaroverzicht van 2018. In totaal 76 geboren. 4 overleden. 19 oudere dieren aanwezig. In totaal zijn er slechts 18 dieren aangehouden. 73 dieren, bijna 80% van de dieren zijn doorverkocht aan derden, waaronder 26 aan een melkveehouder. Voorzitter, de Partij voor de Dieren pleit hierdoor voor een fokverbod. Ons belastinggeld moet niet ten goede komen van de vee industrie. Graag willen we van de wethouder een reflectie op het huidige fokbeleid.

Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Voorzitter,

We zijn al bezig met de vierde begroting bezig van deze raadsperiode en eigenlijk zien we nog niet veel veranderingen. Eigenlijk wordt de discussie vooruitgeschoven naar het stedelijk energieplan en de besteding van de Enecomiddelen. Kan de wethouder aangeven hoe de raad hierbij verder wordt betrokken? Worden de grote subsidieregelingen aan de raad voorgelegd?

Specifiek over de warmtetransitie vraagt de Partij voor de Dieren zich af waarom twee nieuwbouwontwikkelingen van 1.300 woningen in Venen, Oorden en Raden aangesloten zouden worden op hogetemperatuurwarmte. Dit was toch juist niet de bedoeling?

De Partij voor de Dieren ziet dat het college verder nog steeds geen duidelijke doelen stelt en dat het vooral inzet op het sturen op warmte vanuit Rotterdam. En zo hobbelt Den Haag ondertussen achter andere steden aan. Waarom duren de wijkenenergieplannen zo lang en komt een warmtetransitieplan pas eind volgend jaar?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren ziet genoeg ruimte voor verbetering. Wij schrokken wel dat maar 1,3% van het Haagse dakoppervlakte zonnepanelen en 0,8% groen is ingericht. Ik hoop dat dit het college stimuleert om sneller aan de slag te gaan. Het college moet wat de Partij voor de Dieren af van het principe dat mensen uit zichzelf op de gemeentelijke site gaan zoeken, maar moet mensen actief benaderen. In sommige wijken betekent dit dat meer nodig is dan andere wijken. We zien nu dat subsidies juist niet in wijken komen die het het hardst nodig hebben. Wat gaat de wethouder concreet hieraan doen? Is de wethouder bereid om een echte communicatiecampagne vorm te geven?

Dan twee vragen die wij hebben gesteld bij Duurzaamheid, maar die volgens de wethouder gingen over gemeentelijk organisatie. We zien dat de wethouder maar heel vaag blijft bij het stellen van doelen. We zijn blij dat eindelijk de CO2-indicator is aangepast maar voor de rest is het nog kommer en kwel. Specifiek zou mijn fractie de wethouder willen oproepen om als gemeente een doel te stellen voor het energieverbruik van de gemeente aangezien dit doel in 2020 afloopt.

Daarbij zien we dat de gemeente nog steeds veel gas afneemt wat al jaren geleden zou zijn vergroend. Dit is echter niet gebeurd. Gaan we zorgen dat dit in de komende jaren wel gebeurd?

Daarnaast zien we veel regelingen die eigenlijk maar zeer beperkt effect hebben, bijvoorbeeld 8 leningen van het VVE-fonds stelt natuurlijk niks voor. Hoe komen VVE’s te weten dat de regeling bestaat; worden VVE’s proactief benaderd? De wethouder heeft in februari beloofd om met een brief hierover te komen, maar die is er nog steeds niet. Graag een reactie.

Voor de Partij voor de Dieren is duidelijk dat mensen meer moeten worden ontzorgd en zijn daarom blij met de actie rond spouwmuurisolatie. Wat ons betreft kunnen we zoiets vaker inzetten. Is de wethouder het hiermee eens? Put ze ook uit voorbeelden in andere gemeenten, bijvoorbeeld Dordrecht?

Verder ziet mijn fractie dat wijkinitiatieven het moeilijk hebben. De gemeente is vaak versnipperd en de subsidieregeling ingewikkeld. Ziet de wethouder dit ook?

Daarnaast hoort mijn fractie graag van het college de stand van zaken rond het meer sturen via de prestatieafspraken op duurzaamheid.

Dan voedsel. Een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering ligt bij ons eten. Dank aan de wethouder voor het oppakken van een aantal acties op dit gebied. Fijn dat er nu in de banquetingmap ook plantaardige opties zijn en dat vegetarisch eten een prominentere plek heeft. Waar ik nog wel mijn zorgen over wil uiten is de prijs. Is het niet gek dat 3 broodjes kaas 6,86 euro kosten en 3 plantaardige broodjes 11,82? Zo stimuleer je niet de duurzame keuze.

Verder een vraag over de kantine. De wethouder heeft toegezegd om nog eens goed naar het aanbod te kijken als de bedrijfskantines weer open gaan. Tegen de wil van de raad in was dit namelijk juist minder biologisch geworden. Kan de wethouder aangeven wat zij gaat doen om het aanbod biologisch eten te vergroten?

Tot slot, het afval. De Partij voor de Dieren vindt het gescheiden afvalpercentage al jaren bedroevend. We zouden graag zien dat hier een stuk beter over wordt gecommuniceerd. Hiervoor komen we binnenkort met een voorstel. Verder lees ik dat buurtcomposteren wordt gestimuleerd, maar dit gebeurt slechts op de website. Ziet de gemeente niet meer mogelijkheden om dit te stimuleren? Hoe ondersteunt de gemeente dergelijke initiatieven? Is er al een evaluatie van hoe het gaat met afvalscheiding op het stadhuis? De wethouder zou hier nog eens naar kijken. Je hoeft namelijk maar 10 minuten in bijvoorbeeld de koffieruimte te staan, om te zien dat mensen de instructies niet volgen en er dus sowieso nagescheiden moet worden. Hoe verloopt dit proces van ophalen en nascheiden precies?

Verder roept de Partij voor de Dieren de gemeente op meer te doen binnen scholen (pilot is er nu :p). Graag een reactie. Het college noemt tevens het sloopafval en daar bij haar bouwprojecten meer op te willen sturen. Hoe doet ze dit concreet? Welke eisen stelt zij?

Openbare Orde en Veiligheid

Wij zijn blij om in de beantwoording van de technische vragen te lezen dat er nu goed wordt samengewerkt met Blijf van mijn Dier. Er wordt vermeld dat professionals worden getraind in het signaleren van dierenmishandeling. Om wat voor professionals gaat dit precies? Gaat het hier bijvoorbeeld ook over onderhoudsmedewerkers van de woningcorporaties om het geweld achter de voordeur vroegtijdig te signaleren? Dit is in november 2018 al toegezegd in schriftelijke vragen, maar wij hebben hier nog geen update over ontvangen.

Er bestaat wat mijn fractie betreft nog wat onduidelijkheid over een eventueel vernieuwd demonstratiebeleid. Er zal volgend jaar een werkbespreking over dit onderwerp worden ingepland en daarvoor zou een stuk vanuit de burgemeester komen die ingaat op verschillende onderwerpen. Kan de burgemeester dit bevestigen? Wordt het beleid aangepast met oog voor demonstreren in winkelgebied, het gebruik van voertuigen, politiegeweld en geweld jegens politie? En hoe zit het nu met het verbod op lopende demonstraties? Denkt de burgemeester er aan om dit permanent te verbieden, of is dat slechts een tijdelijke coronamaatregel? En is dit een tijdelijke maatregel voor onbepaalde tijd?

Financiën

Vanwege corona, moest den Haag onverwacht diep in de buidel tasten. De gemeentelijke reserves zijn bijna leeg. Je spaarpot leegtrekken kun je 1 jaar doen, maar het is natuurlijk geen structurele oplossing.

In de beantwoording van de technische vragen, staat dat als de algemene reserve onder nul komt, de gemeente een plan van aanpak zal moeten opstellen om de algemene reserve ten minste weer op nul te krijgen. Dit vindt mijn fractie een vreemde redenatie. We moeten toch nu al een plan van aanpak opstellen om weer op niveau te komen? Door dit uit te stellen, schuiven we het probleem naar de toekomst. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Betekent dit dat de belastingen omhoog zullen gaan om de reserves aan te vullen? Als we kijken naar de maatregelen die nu getroffen worden, zoals het verkopen van vastgoed, is al duidelijk dat dat de lading niet dekt.

De Partij voor de Dieren heeft eerder gevraagd om informatie te krijgen over de 28,4 miljoen die de verkoop van vastgoed zou opbrengen. De wethouder weigerde deze informatie te geven. Zou het college in elk geval een lijst met de panden kunnen verstrekken aan de gemeenteraad?

Verder zien we bedragen die gereserveerd lijken te zijn voor hypothetische projecten. Waarom gaat er 10 miljoen naar universiteit Leiden zonder duidelijkheid waar dit aan besteed wordt? Of 3,6 miljoen extra naar de ontwikkeling van de Grotiusplaats. Dit budget is nodig om de overkluizing voor te bereiden mocht de Grotiusplaats onderdeel worden van een tunnel. Is dit prudent beleid in economisch onzekere tijden? Wat levert het precies op?

Verder is mijn fractie teleurgesteld dat de hondenbelasting weer omhoog gaat, zonder dat het geld dat dit opbrengt wordt besteed aan honden, of zelfs aan dierenwelzijn in het algemeen. Het is oneerlijk dat mensen met een hond zwaarder belast worden dan andere inwoners, zonder dat zij daar iets voor terug krijgen. Wanneer volgt Den Haag de vele andere steden in het selectief belasten van hondenliefhebbers? Waarom belasten we niet komend jaar voor de verandering eens mensen met kanaries? Of groene fietsen? Of blond haar? Of beter nog, mensen met zeer vervuilende auto’s?

Mijn volgende vraag gaat over deelnemingen. Den Haag kan via haar aandeelhouderschap invloed uitoefenen op de duurzame koers van deelnemingen. Op 18 december 2018 ontving de raad een brief met een onderzoek naar de duurzaamheidsdoelstellingen van de Haagse deelnemingen, met de belofte dat dit een jaarlijkse evaluatie zou zijn. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder, maar er is nog geen nieuwe evaluatie. Kan de wethouder vertellen waarom er niet meer wordt gerapporteerd over de deelnemingen? Wordt de jaarlijkse evaluatie doorgezet? Mijn fractie overweegt anders een motie op dit punt.

Mijn laatste punt gaat ook over aandeelhouderschap. Kan de wethouder uitleggen waarom wij als gemeente zo veel geld steken in een commerciële organisatie als United Fish Auctions om zo visserij in stand te houden? Overbevissing is een groot probleem én we hebben als gemeente afgesproken om actief mee te werken aan de zogenaamde eiwittransitie. Minder dierlijk, meer plantaardig. Waarom besteden we die € 1,2 mln niet aan duurzame voedselinitiatieven? Graag een reactie van de wethouder, mijn fractie overweegt een motie op dit punt.

Economie

We lezen dat het college meer grootschalige evenementen en congressen naar Den Haag wil halen. Gezien het feit dat het waarschijnlijk nog lang gaat duren voor er een corona vaccin is, hoe staat de wethouder nu in deze plannen? En mocht de wethouder net als de Partij voor de Dieren vinden dat dit nu misschien toch niet zo’n goed idee is, hoeveel budget zou hierdoor vrijkomen?

Dezelfde vragen gelden voor toerisme. Het college zegt nog steeds in te willen zetten op meer bezoekers naar Den Haag trekken.

En dan, het langverwachte locatiebeleid. Het moet nog worden vastgesteld, maar in 2021 zal het van kracht gaan, lezen we. Eind 2019 zou hij eigenlijk al af zijn. Tijdens de vorige begroting kregen we te horen dat dit beleid ons nog voor de zomer zou toekomen. In juni werd gezegd toch na de zomer. Kan de wethouder toezeggen dat dit beleid nog voor het eind van dit jaar behandeld kan worden door de raad? Wanneer gaat de wethouder de aangenomen motie over het duurzaamheidscriteria bij evenementen afdoen?

Ook een vraag over het Ruimte en Economie Fonds. Hier draagt de gemeente 7,7 mln aan bij. De projecten die hiermee gesteund worden, zien er sympathiek uit, maar de constructie is me niet helemaal duidelijk. Op basis waarvan worden de projecten geselecteerd en wat is de rol van HEID? Is dit een revolverend fonds?

Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening (stadsdelen, dienstverlening, klantencontactcentrum, burgerzaken en baten secretarieleges) en Overhead

Overhead:

Het Masterplan IT is inmiddels in gang gezet, Kan de wethouder vertellen hoe dit verloopt? Mijn fractie was onder de indruk dat in de begroting voortaan ook gerapporteerd zou worden over de voortgang van dit project, inclusief de deelprojecten. Klopt het dat dit nog niet is meegenomen?

Dan twee vragen die wij hebben gesteld bij Duurzaamheid, maar die volgens de wethouder gingen over gemeentelijk organisatie. Mijn fractie zou de wethouder willen oproepen om als gemeente een doel te stellen voor het energieverbruik van de gemeente aangezien dit doel en het gemeentelijke beleid voor de organisatie in 2020 afloopt.

Daarbij zien we dat de gemeente nog steeds veel gas afneemt wat al jaren geleden zou zijn vergroend. Dit is echter niet gebeurd. Gaan we zorgen dat dit in de komende jaren wel gebeurd? Zo ja, hoe? Is dit ergens vastgelegd?

Tenslotte nog een vraag over de hoeveelheid externe inhuur. Kan de wethouder uitleggen op welke manier dit nou voordelig is voor de gemeente? Het is duurder, omslachtiger, er is sprake van kennisverlies én externe werknemers hebben minder zekerheid. Is de wethouder het met mijn fractie eens dat er nu te veel externen worden ingehuurd? Is 15% niet alsnog erg veel? Is het de bedoeling om die doelstelling uiteindelijk te verlagen?

Wat specifiek de betreft DSO (dienst stedelijke ontwikkeling) betreft, daar is de externe huur echt heel hoog, waarom zijn daar niet gewoon ambtenaren voor? Het is de afgelopen tijd wel duidelijk geworden dat het kennisverlies bij deze dienst ons niet ten goede komt bij het onderhandelen over vastgoeddeals, bijvoorbeeld.