Bijdrage Evaluatie verbonden partijen 2022


15 februari 2023

Voorzitter,

De gemeente heeft vele verbonden partijen. Denk aan de HTM, Dunea en Stedin. We zijn aandeelhouder van deze bedrijven zodat we via het aandeelhouderschap kunnen sturen op publieke belangen.

Uit de evaluatie blijkt dat de gemeente de meeste deelnemingen in het Haagse publieke belang vindt en dat ze ook via het aandeelhouderschap op dat belang stuurt. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of dit inderdaad afdoende gebeurt.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de HTM krijgen we alleen te horen dat de MRDH als concessiehouder stuurt en bij Stedin horen we dat over de ACM, maar nooit over wat de gemeente nou als aandeelhouder doet behalve sturen op dividend. Stuurt de wethouder bijvoorbeeld ooit via het aandeelhoudersschap op het openhouden van bushaltes en -lijnen? Zo nee, waar stuurt ze wel op?

Daarnaast zouden op bredere publieke belangen zoals duurzaamheid moeten worden gestuurd. Dit is ook per amendement vastgelegd. Waarom zien we hier niks van terug in de evaluatie? Hoe stuurt de gemeente hierop?

Voorzitter, mijn fractie vindt dat het college in de evaluatie blijft steken op dat er een publiek belang is, maar niet aangeeft of en hoe ze erop stuurt. Graag een reactie.

Verder geeft het college aan dat een aantal verbonden partijen eventueel afgestoten kunnen worden. Wat ons betreft geldt dat sowieso voor de UFA. Er is geen enkele reden dat een gemeente een veiling, laat staan een visveiling in beheer moet hebben. Waarom moet dit verder worden uitgezocht? Het is toch evident dat dit duidelijk een relikwie uit het verleden is zonder enige publiek belang?

Dan de WOM, de Ontwikkelcombinatie Wateringse Veld en GEM Vroondaal. Ik mis een analyse van de nadelen van deze private instrumenten. Want uiteindelijk meng je je als gemeente op een private markt en zorgt ervoor dat je een financiële belang erin krijgt. We zien dat de gemeente juist de regels aanpast omdat ze dat belang heeft. Het resultaat is dan dat juist het publieke belang minder wordt geborgd in plaats van meer. Denk bijvoorbeeld aan sociale woningen die in strijd met de woonagenda sneuvelen. Graag een reactie. Hoe zorg je voor gelijke behandeling met andere commerciële partijen en dat de publieke belangen juist ondersneeuwen bij het gemeentelijke financiële belang?Interessant voor jou

Bijdrage Raad in de Stad Loosduinen

Lees verder

Bijdrage Aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw basisschool (‘Wonnebald’)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer