Bijdrage Aanvraag omge­vings­ver­gunning nieuwbouw basis­school (‘Won­ne­bald’)


15 februari 2023

Voorzitter,

Dank en de Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de HSP over de motie ‘renovatie tenzij’. De raad spreekt uit dat het principe "renovatie, tenzij er zwaarwegende gronden zijn om tot nieuwbouw over te gaan" gehanteerd moet worden. Waarom zien we dan geen scenario over renovatie hier?

Dan de natuur. Sloop is ingrijpend hier ook omdat het aan de rand van Natuurnetwerk Nederland ligt. Vleermuizen wonen in het schoolgebouw, een scholekster nestelt op het dak. Voorzitter, 2023 is door de vogelbescherming uitgeroepen tot jaar van de scholekster. Daarmee vragen ze aandacht voor de achteruitgang van deze soort. Kiest de wethouder om zich hierbij aan te sluiten door eens een keer het belang van dieren mee te wegen, of maakt de wethouder de scholeksters hier dakloos?

Tot slot, sloop zorgt ook voor bomenkap en minder groen. Weer waarderen we de bestaande natuur niet. Waarom kiest het college hiervoor? Is de wethouder bereid een uitgewerkt renovatie scenario aan de raad voor te leggen?