Bijdrage gedragscode raad en college


Cie Bestuur

10 maart 2021

Gedragscode Raad

Voorzitter,

Hartelijk dank aan de commissie voor het opstellen van deze gedragscode. Er zit veel werk in. Ik heb hierover nog twee specifieke vraagpunten:

Allereerst de naleving van de code. Papier is geduldig en er wordt aangegeven dat het niet-naleven niet tot sancties leidt. Wel wordt gezegd dat raadsleden aanspreekbaar erop zijn. Kan worden aangegeven wie in dit geval de rol heeft om raadsleden aan te spreken mocht er twijfel bestaan over het naleven? Is dat de voorzitter van het presidium, de griffier of de burgemeester.

Ten tweede een punt rond de evenementen en excursies. Ik heb al eerder aangegeven dat ik het wat onbevredigend vind dat hier niet wat meer handvatten worden gegeven. Ik vind die van het college hierover beter, want daarin wordt gedefinieerd dat de aanwezigheid functioneel moet worden beschouwd. Hoe kijkt het presidium naar deze toevoeging?

Verder zou ik de voorzitter van het presidium graag vragen hoe het begrip excursie en evenement wordt gedefinieerd? Kan dit gezien worden als een activiteit waar normaal voor betaald zou worden, bijvoorbeeld? Want ik neem aan dat een politiek debat in een wijkcentrum of wijkschouw hoeft te worden geregistreerd, maar theaterkaartjes wel. Klopt deze aanname?

Gedragscode College

Voorzitter,

Hartelijk dank aan de burgemeester voor het oppakken van dit onderwerp. De Partij voor de Dieren kan zich hier grotendeels in vinden. Ook hier een aantal vraagpunten.

Allereerst staat hier dat er op voorstel van de burgemeester sprake zal zijn van een periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de Gedragscode van het college in het bijzonder. Hoe krijgt dit vorm? Is dit aan de hand van een voortgangsbrief?

Verder zagen we tot onze tevredenheid dat het aangenomen initiatiefvoorstel over dienstreizen is verwerkt. Hierin zat nog een actiepunt voor het college en dat was om een lijst op te stellen van treinbestemmingen. Wanneer komt dit?

Tot slot een vraag over informatie. Naast het niet delen van vertrouwelijke informatie is ook van belang dat verschillende partijen op gelijkwaardige en tegelijk informatie kunnen inzien. Is dit ook niet iets voor de gedragscode? Een voorbeeld is dat iemand al weet dat de gemeente een gebouw gaat verkopen of vergunningen gaat aanbieden.

Dank.