Bijdrage Groene daken


Cie Ruimte

10 maart 2021


Commissiebehandeling

Verdediging (Robert Barker)

Voorzitter,

Groene daken houden water vast en verminderen zo wateroverlast. Ook zorgen ze dat een stad minder opwarmt en dragen ze bij aan de natuur. Tegelijk zien we dat de subsidieregeling slecht wordt gebruikt en veel mensen niet worden bereikt. Dit is de reden dat we als Partij voor de Dieren met dit initiatiefvoorstel zijn gekomen.

In dit voorstel komen we met concrete voorstellen om het aantal groene daken te doen toenemen daarbij nemen we voorbeelden uit andere steden over. Zo stellen we voor om de subsidieregeling ook voor kleinere groene daken van toepassing te verklaren en natuurinclusiever te maken. Komen we met een voorstel om wijkgericht in actie te komen, want nu wordt de subsidieregeling vooral in rijke wijken gebruikt. Daarnaast komen we met voorstellen om nieuwbouw natuurinclusiever te maken.

Er is een grondige verandering in de communicatie over groene daken nodig. Onderbouwde informatie over de terugverdientijd zal bijvoorbeeld partijen over de streep kunnen trekken. Zo zijn de kosten van wateroverlast en hittestress verborgen kosten. We betalen ze indirect via waterschapsbelastingen, verzekeringspremies en zorgkosten. Ten tweede zijn groene daken door de langere levensduur en vanwege de combinatie met zonnepanelen financieel interessant.

In de collegereactie zien we helaas echter dat een beperkt aantal voorstellen wordt overgenomen. Zelf zullen we op basis van de reactie dictumpunt III in elk geval schrappen. Dit aangezien het budget steevast niet wordt uitgeput.

Helaas wordt echter om ons onduidelijke redenen veel niet overgenomen. Zo wordt de wijkgerichte aanpak niet omarmd alsook niet de voorselectie van aannemers. Daardoor worden niet meer mensen bereikt en niet ontzorgt. Iets wat op dit onderwerp essentieel is. Waarom verwachten we dat er na 12 jaar opeens iets zal veranderen als we zelf niks anders gaan doen? Met dit pre-advies wordt zo de kans gemist om de Haagse daken te vergroenen.

Ik ben benieuwd naar de reactie van de Commissie op ons voorstel. Dank u wel voor uw aandacht.

PvdD-inbreng (Leonie Gerritsen)

Voorzitter,

Als Partij voor de Dieren zijn we groot voorstander van het vergroenen van de daken. Het is gewoon zonde dat nagenoeg alle daken grijs zijn waardoor wordt bijgedragen aan de opwarming van de stad.

Specifiek heeft mijn fractie een aantal vragen over de college reactie. Hierbij hebben de beantwoording van de technische vragen geholpen; dank daarvoor. Over een aantal dictumpunten heb ik nog vragen:

2b: Allereerst de vraag over de natuurinclusief subsidie. De wethouder wil geen voorwaarden stellen aan het type begroeiing, terwijl dat in Amsterdam dit de praktijk is. Waarom zou het in Den Haag niet kunnen? Graag een duidelijke uitleg. Ook vinden we de redenering vreemd dat er minder mensen gebruik van zullen maken. Dit terwijl er nu al zeer weinig gebruik van wordt gemaakt. Waarom zou extra subsidie niet zorgen voor meer groene daken en dus meer natuurinclusieve daken?

4: Dan een vraag over het wijkgericht informeren per brief. We zien nu dat mensen niet worden bereikt. Zeer weinig mensen zullen spontaan kijken naar de gemeentelijke website om erachter te komen dat er een subsidieregeling is, terwijl juist het proactief informeren over de regeling en de voordelen van groene daken kan helpen de versteende wijken aan te pakken. Waarom is de wethouder hier niet toe bereid? Waarom denkt de wethouder dat na 12 jaar er opeens iets zal veranderen? Is de wethouder wel bereid om hier in een wijk een pilot te doen hiermee?

7: Ook het punt van ontzorging, wat in andere steden succesvol is, wordt niet overgenomen. Waarom ziet de wethouder niets in het maken van een selectie van aannemers om op die manier burgers te ontzorgen?

9: Het college wil geen subsidieregeling maken voor scholen. De redenering; ze hebben het door corona al moeilijk. Maar dat kan toch geen reden zijn om geen subsidie voor een groen dak te verstrekken? Het is niet dat het schoolbestuur zelf het dak op moet, er wordt gewoon een bedrijf ingehuurd. Juist scholen zijn zichtbaar en hebben een voorbeeldfunctie. Ook de verbeterde luchtkwaliteit voor kinderen is belangrijk.

12: Bij de woningcorporaties is de redenering van het college nog gekker. De woningcorporaties doen het nu niet; dus willen we er geen afspraken over maken. De wijken met de meeste potentie, maken nu het minst gebruik van de subsidie. Waarom wil de wethouder deze kans niet grijpen om juist woningcorporaties bijvoorbeeld in versteende wijken te laten vergroenen? Corporatie geven juist aan een sturende rol van de gemeente te zoeken.

13 en 14: Dan tot slot, een punt over nieuwbouw en het puntensysteem natuurinclusief bouwen. Al eerder hebben we hier het gesprek over gehad en heeft het college toegelicht dat het puntensysteem nu alleen op de Binckhorst en bij gemeentelijke grond verplicht is. Dit zou wat ons betreft anders moeten. Kan de wethouder leven met een dergelijke plicht? In een eerder debat hierover leek wethouder Mulder hier wat meer voor open te staan.