Bijdrage Haagse Educa­tieve Agenda jaarplan 2020-2021


Cie Samen­leving

10 december 2020

Voorzitter,

Al veel gezegd ik probeer herhaling te voorkomen en sluit me dan ook veel van de gestelde vragen.

Goed en toegankelijk onderwijs vormt het fundament van een vrije, democratische samenleving. Een samenleving bloeit alleen als iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, de kans krijgt zich te ontwikkelen en de opleiding te volgen die past bij de vermogens van het individu.

Voorzitter, op 11 jarige leeftijd sta je voor een van de belangrijkste momenten van je leven. Vanaf dit moment kan het alle kanten op gaan in onderwijsland. Er zijn al veel vragen gesteld over onderadvisering gesteld, maar toch wil ik nog een punt aanhalen de doorstroom.

Zelf ben ik begonnen met VMBO advies. Via het mbo, hbo vorig jaar mijn master afgerond. En voorzitter, als ik dan lees dat de doorstroom van MBO naar HBO landelijk en ook in de G4-steden is afgenomen, baart mij dat wel zorgen. Uit eigen ervaring kan ik spreken dat de overgang tussen verschillende onderwijsinstellingen niet de schoonheidsprijs verdiend. Vaak moet je als student eigenwijs zijn om je eigen kansen te creëren, dat zou toch niet de norm moeten worden?

In het document meer kansengelijkheid in het onderwijs geeft de wethouder aan dat de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen wordt bevorderd. Maar wat gebeurd er dan nu al en hoe gaan we die samenwerking dan bevorderen? Welke rol hebben nemen we hier als gemeente in? Want kennelijk lukt het de onderwijsinstellingen zelf niet om die doorstroomtrajecten te verbeteren.

De gestelde ambities vloeien voort uit de Haagse educatieve agenda die in januari 2018 is vastgesteld. Maar heeft corona ons inmiddels niet gedwongen deze ambities aan te passen. Er is nu een noodplan lerarentekort wat er goed uitziet, maar toch hoor ik graag van de wethouder wat de impact van corona is op dit noodplan? Want we zien dat door corona nu ook leraren uitvallen en de werkdruk alleen maar toeneemt. En hoe gaan we hiermee om.

Dan een geheel ander punt voorzitter, bij ambitie 3 leren samenleven op school. Is aandacht voor geweldsdelicten op scholen, aandacht voor pesten, genderidentiteit en sociale media, discriminatie en ontmoetingen op scholen. Ook krijgt het vak wereldburgerschap aandacht. Punten die hedendaags zijn en belangrijk om aandacht aan te besteden. Maar voorzitter, de Partij voor de Dieren mist een belangrijk funandementeel punt hierbij namelijk; het klimaat. Kan de wethouder aangeven hoe deze andere punten tot stand zijn gekomen om hier expliciet benoemd te worden?

Vorige week had ik hier nog digitaal twee groepen 7 die mij vroegen wat zij aan klimaatverandering kunnen doen. Dat het leeft onder jongeren laten de vele klimaatdemonstraties zien die door de jonge generatie van de toekomst worden georganiseerd. Waarom benoemen we klimaat niet in dit zelfde rijtje?