Bijdrage Warm­teplan Laak­havens


Cie Leef­om­geving

10 december 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren begrijpt de keuze voor een lagetemperatuurnet bij Laakhavens. Mijn fractie heeft echter nog wel veel, soms technische, vragen over het raadsvoorstel.

De belangrijkste vraag van mijn fractie is eigenlijk wat we hiermee vastleggen. Waar committeren we ons als raad aan? En wat zijn de voorwaarden die we aan het energienet stellen?

Het is mijn fractie ook niet duidelijk hoe de aanleg wordt geregeld. Er vindt een aanbesteding plaats, maar wie betaalt het? Zijn dit de bedrijven zelf of geeft de gemeente voorfinanciering? Wat zijn verder de voorwaarden en criteria die bij de aanbesteding wordt gesteld? Voor mijn fractie is dit compleet niet duidelijk. Waar zeggen we ja tegen?

Kan de wethouder verder ingaan op welke bescherming bewoners krijgen? Hoe wordt geborgd dat bewoners die locked-in zijn niet uiteindelijk door de gemeente veel geld betalen voor hun aansluiting? Hoe geven we de toekomstige bewoners zeggenschap?

Dan over de energetische prestatie. Kan de wethouder uitleggen wat hier wordt vastgelegd? Begrijp ik het goed dat 41% van de warmte nog fossiel mag zijn op het net? Waarom? Of hoe moet ik de 0,41 interpreteren?

Verder begrijpt mijn fractie niet waarom het college de gemandateerde bevoegdheid wil om de energieprestatiewaarden aan te passen. Waarom dit niet aan de raad voorleggen? Kan de aanpassing dus zien op hoe duurzaam de energie is en welke temperatuur het net op wordt afgesteld?

Worden er verder eisen gesteld aan de bronnen die op het net worden toegelaten? We vragen ons af of het net geheel met aquathermie wordt gevoed of toch ook met Rotterdamse restwarmte. Kan de wethouder aangeven of gecascadeerde warmte uit Rotterdam ook op het net komt?

Verder wordt gesteld dat een alternatief op de warmtenetten is toegestaan. Wat is de kans dat dit alternatief uiteindelijk Rotterdamse warmte is? Verder vraagt mijn fractie zich af waarom 50 db aan geluid is toegestaan voor dit alternatief? Dit is toch erg luid?

Kan tot slot worden ingegaan op of de nieuwbouw bij HS ook wordt aangesloten? De formulering hierover is namelijk multi interpretabel.