Bijdrage Raad in de Stad: Laak


Cie Bestuur

9 december 2020

Voorzitter,

Het is jammer dat het zo lang geduurd heeft voor we dit onderwerp konden bespreken. Behandeling in de commissie en raad zouden natuurlijk beter zijn als alle gesprekken en ontmoetingen bij iedereen nog vers in het geheugen zouden zitten. Gelukkig is er een uitgebreide samenvatting gemaakt, maar mijn fractie wil er toch graag voor pleiten om dit volgende keer sneller te behandelen.

Op de bijeenkomst kwamen er veel originele plannen en ideeën voorbij, maar een aantal onderwerpen werden in ieder groepje wel genoemd: verbinding, vergroening, vuilnis en veiligheid.

Verbinding tussen bewoners in de vorm van ontmoetingsplekken voor jong en oud. Vergroening van de straten en pleinen, om de leefbaarheid en klimaat adaptiviteit te verbeteren. Zwerfvuil en bijplaatsingen worden door de hele wijk als overlast ervaren. Wat veiligheid betreft werden vooral veilige speelplekken voor kinderen genoemd, woninginbraak en hardrijders op de van Musschenbroekstraat. Als bewoner van deze wijk, kan ik mij prima vinden in al deze punten.

De Partij voor de Dieren is benieuwd wat het college al gedaan heeft met de informatie die tijdens de bijeenkomst is verzameld. De wethouder van dit stadsdeel was zelf ook aanwezig en heeft goed mee kunnen luisteren. Wat heeft zij meegenomen van deze avond? Wat zijn de korte- en langetermijn plannen voor het stadsdeel? Welk van de aangedragen onderwerpen worden als eerst behandeld? Hoe staat het ervoor met het toevoegen van ORAC’s in de wijk? Mijn fractie krijgt hier veel vragen over.

Dan zijn er nog twee onderwerpen waar mijn fractie ook aandacht aan wil besteden. De eerste is de Megastores. Het meest onwaarschijnlijke, onaantrekkelijke, onsuccesvolle winkelcentrum van Den haag. Er zou een verbouwing zijn, er werd gesproken over woningbouw, maar wat is nu de stand van zaken? Gaat het complex een nieuwe functie vervullen als de geplande woontorens er omheen bewoond gaan worden? Mijn fractie vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn voor het omtoveren van het parkeerdek tot een stadspark. Wie wel eens met de auto naar de megastores is geweest, weet wel dat de enorme parkeerplaats op het dak standaard grotendeels leegstaat. Met de groei van de wijk, zal er meer behoefte zijn aan openbare buitenruimte. Is hier al onderzoek naar gedaan, en zo nee, zou de wethouder hier voor open staan?

Een ander idee van de Partij voor de Dieren is een boomspiegelproject. Op veel plekken in Laak zijn grote boomspiegels aangelegd, maar hier wordt niets mee gedaan. Vaak fungeren ze als fietsenstalling. Als je door de van Musschenbroekstraat fietst, zie je letterlijk tegen iedere boom fietsen staat, wat garandeert dat er niets kan groeien. Er is geen alternatief, want bijna nergens staan fietsnietjes. Veel van de beschikbare nietjes zijn bezet door fietswrakken. Een oproep vanuit mijn fractie zou zijn om te inventariseren welke bomen er als fietsparkeerplek gebruikt worden, en op die plekken meer fietsnietjes in de buurt te zetten. Boomspiegels kunnen worden beplant en ingezaaid. Vervolgens zou kunnen worden gekeken of er bewoners zijn die een boomspiegel willen adopteren. De gemeente kan onderzoeken wat geschikte begroeiing zou zijn. Zo moet het bijvoorbeeld tegen een stootje kunnen én bijdragen aan de biodiversiteit. Er is al een mooi bewonersinitiatief genaamd Laak Bloeit. Zij leggen mooie tuintjes aan rond bomen, maar helaas wel op een manier die schadelijk is voor de bomen. Een laag aarde bovenop boomwortels storten om er plantjes te planten lijkt een goed idee en het ziet er mooi uit, maar na een paar jaar zullen de bomen afsterven door zuurstofgebrek. Het zou daarom goed zijn als de gemeente samen zou werken met bewoners zodat goedbedoelde initiatieven ook goed kunnen worden uitgevoerd. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder.