Bijdrage Haverkamp


Cie Ruimte

5 december 2018

De Partij voor de Dieren vindt het goed dat op de Haverkamp wordt verdicht. Echter, wat ook meteen gebeurt, is dat het versteende oppervlakte toeneemt. Ingeschat wordt dat driehonderd vierkante meter extra wordt versteend. Kunnen we dit niet voorkomen?

De reden voor de verstening is niet woningbouw, maar de 20 extra parkeerplekken die worden aangelegd. Kan niet soepeler met de parkeernorm worden omgegaan of kunnen deze plaatsen niet ondergronds?

Door de extra parkeerplaatsen moet de sloot 40 centimeter, minder dan 2 voetlengtes, worden verbreed om te zorgen dat de wateropvang op peil blijft. Dit is toch de omgekeerde wereld? En welke gevolgen heeft het vergroten voor de huidige dieren en planten?

Daarbij zorgt dit plan ervoor dat de wateropvang slechts op peil blijft, terwijl we juist gegeven de klimaatopwarming moeten zorgen dat meer water wordt opgevangen. Is de wethouder het hiermee eens en is hier niet meer te doen?

Voorzitter, de huidige sloot is ecologisch waardevol en het is goed dat hier in het plan aandacht aan wordt besteed. We moeten namelijk voorkomen dat de habitat van de beschermde gewone dwergvleermuis onder druk komt. Zal de wethouder bij de vergunningsverlening hier ook eisen voor stellen, bijvoorbeeld voor wat betreft het niet gebruiken van licht?

In de stukken wordt aangegeven dat de ecologie van de sloot verder wordt versterkt. Wat wordt hier precies voor gedaan? Is de wethouder bovendien bereid om deze sloot, gegeven de ecologische waarden aan te wijzen als ecologische verbindingszone?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Dierenmishandeling in het Regionaal Veiligheidsbeleid

Lees verder

Bijdrage Topeisen vervanging GTL8 trams HTM

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer