Bijdrage Herin­richting Hoefkade


Raad

30 mei 2024

Voorzitter, de PvdD is enthousiast over de herinrichting van de Hoefkade. Deze wijk verdient een mooie, leefbare straat en met dit ontwerp kan de Hoefkade worden toegevoegd aan de Hoofdbomenstructuur. Dat is hard nodig. Maar voorzitter, mijn fractie vindt het ook jammer dat we pas laat in het proces meer informatie kregen over de uitgevoerde Boom Effect Analyse. Dat zorgt er namelijk voor dat we de implicaties van dit ontwerp niet helemaal scherp hebben. En dat is geen uitzondering. Mijn fractie zou het zeer op prijs stellen om hier voortaan eerder in het proces inzicht in te krijgen. Vandaar de motie die ik samen met GL indien:

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken hoe in het vervolg de BEA gedeeld kan worden en hoe dit voortaan op te nemen in de informatievoorziening naar de raad.


En, voorzitter, de PvdD wil altijd het behoud van bomen het uitgangspunt laten zijn. Daarom een tweede motie, ook samen met GL:


Verzoekt het college:

  • behoud van zoveel mogelijk bomen uitgangspunt te laten zijn waar mogelijk, door middel van het verbeteren van groeiplaatsen en kleine aanpassingen in het ontwerp;

  • in het definitieve ontwerp aan te geven welke bomen behouden kunnen blijven en dit delen met de raad.