Bijdrage Ziens­wijze wijziging Gemeen­schap­pe­lijke Regeling IPP


Raad

30 mei 2024

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan niet zonder meer instemmen met de voorstellen. Er liggen grote wijzigingen voor. Mijn fractie steunt het voorstel van Hart voor Den Haag voor een evaluatie over 2 jaar. En in aanloop naar die evaluatie willen we ook tussentijds meer zicht houden. Ik geef twee voorbeelden. Allereerst, veiligheid: we zien in de begroting dat het IPP geld uitgeeft aan surveillance bij Westvlietweg. Betekent dit dat de gemeente via het IPP bij alle bedrijventerreinen extra beveiliging gaat inhuren? En hoe verhoudt zich dat tot de verantwoordelijkheden van een BIZ, of van de politie?


Dan, vergroening en klimaatadaptatie. Dit is wat de Partij voor de Dieren betreft essentieel om bedrijventerreinen functioneel te houden bij verdichting. Ondernemers hebben niks aan ondergelopen straten en overstromende riolen. Maar het is onduidelijk wat het IPP dan gaat doen. Kan de wethouder aangeven hoe de raad hier zicht op blijft houden, ook al voor de evaluatie, door de raad tussentijds al te informeren over de strategie, concrete plannen en tussendoelen. We zijn benieuwd hoe de wethouder hier naar kijkt.

Tot slot, voorzitter, de Partij voor de Dieren vraagt zich af of het niet risicovol is om de regie over onze bedrijventerreinen over te dragen aan een gemeenschappelijke regeling waarin we maar voor de helft zeggenschap hebben. Wat zijn bijvoorbeeld mogelijke gevolgen voor Haagse plannen als het IPP in Rijswijk tegen financiële tegenvallers aanloopt? Mijn fractie vindt het heel belangrijk dat dit goed in kaart gebracht wordt, vandaar de motie ‘Regel het goed met Rijswijk’, met in het dictum het verzoek aan het college om:


  • een nadere analyse uit te voeren of het wenselijk is de 50%-50% verdeling van zeggenschap en risico's binnen de gemeenschappelijke regeling te actualiseren en de gemeenteraad hierover te informeren;


Interessant voor jou

Bijdrage Herinrichting Hoefkade

Lees verder

Bijdrage Training accommodatie voor ADO Den Haag in het Zuiderpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer