Bijdrage Initi­a­tief­voorstel De Cultuurtram lijn 17


7 maart 2024

Voorzitter,

Ik doe mijn bijdrage namens mevrouw Gerritsen. Allereerst dank aan de indieners van het voorstel en de tijd en moeite die zij hierin hebben gestoken. Het idee van een cultuur tram vinden wij ook zeer sympathiek. De Partij voor de Dieren kan aansluiten bij het uitgangspunt dat de indieners met het voorstel beogen, namelijk meer aandacht voor culturele instellingen. Maar dit voorstel focust zich voornamelijk op het promoten van een aantal, voornamelijk grote, culturele instellingen. Dit zijn juist die instellingen die al goed zichtbaar zijn in de stad, die zelf ook beschikken over een marketingafdeling en een promotiebudget. De PvdD zou het niet eerlijk vinden om een aantal instellingen extra te promoten en anderen niet. Wel zou mijn fractie het een goed idee vinden om de betreffende instellingen te benaderen om na te gaan of zij interesse hebben in een cultuur tram en samen daar de kosten voor te dragen. Als gemeente kunnen we dan uiteraard een coördinerende en faciliterende rol hierin spelen. Het voorstel zoals het er nu ligt, kunnen wij dan ook niet steunen.

Dan nog een vraag aan de wethouder. Zoals genoemd ziet De Partij voor de Dieren de meerwaarde om alle culturele instellingen meer bekendheid te geven in de stad. Zeker de kleinere instellingen hebben vaak niet de capaciteit en mogelijkheden om zich te richten op promotie. Ziet de wethouder nog meer mogelijkheden om ook de kleinere instellingen meer aandacht te geven in de stad?