Bijdrage Initi­a­tief­voorstel een kind­vrien­de­lijke stad


Cie Samen­leving

13 oktober 2022

Voorzitter,

Ik zou graag eerst een procedureel punt willen maken. Kan de wethouder verduidelijken waarom het zo lang heeft geduurd om tot een preadvies te komen voor dit voorstel? dan Allereerst complimenten vanuit de Partij voor de Dieren voor dit initiatiefvoorstel van GroenLinks. De Partij voor de Dieren kan zich bij veel van de aanbevelingen in het voorstel aansluiten. Wel hebben we nog een aantal punten voor de initiatiefnemer en de wethouder.


Allereerst speeltuinen. Het spelen in de natuur heeft veel positieve effecten op de motorische, psychische, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Toch zien we dat veel speeltuinen in Den Haag helaas tot nu toe nog zijn voorzien van plastic materialen, rubber en kunstgras. En dat terwijl groene speelnatuur ook bijdraagt aan de klimaatproblematiek. De initiatiefnemer noemt onder aanbeveling 5 speeltuinen aan te leggen met duurzame, toekomstbestendige materialen. bedoelt de initiatiefnemer ook dat zij wil inzetten op groenere speeltuinen? Zo niet, zou de initiatiefnemer dit punt nog willen toevoegen in het voorstel?


Over ditzelfde punt wil mijn partij graag weten wat deze duurzaamheidscriteria precies inhouden? Kan de wethouder dit verduidelijken? eventueel op schrift.


Dan de gesprekken met jantje beton. Kan de wethouder toelichten wat de uitkomsten zijn van deze gesprekken? En kan de wethouder nog noemen of ook het project ‘verloren landjes’ zoals GL in de aanbeveling noemt ook is besproken?


Tot zover voorzitter.