Bijdrage Jeugd en WMO


Cie Samen­leving

13 oktober 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren splitst de bijdrage op in een deel WMO gefocust op toegankelijkheid, jeugdzorg en nog een specifiek deel over Veilig Thuis.

Allereerst sluiten we ons aan bij de gestelde vragen over de lange wachtlijsten en doorlooptijden van de inspreker en CU. Ook dank aan beide insprekers voor hun inspraak vanaf deze plek.

Aangepaste woningen

Het duurt best lang voordat mensen die een aanvraag doen voor aanpassingen in hun woning het goedgekeurd krijgen en de aanpassingen worden doorgevoerd. Als de woning eenmaal toegankelijk is, en de bewoner overlijdt, is het zonde dat deze aangepaste woning weer op de reguliere woningmarkt komt. Dit is Kapitaalvernietiging. Kan de wethouder hier meer inzichten in geven in hoeveel aangepaste woningen per jaar worden leeggetrokken en welke materialen worden dan weggegooid of hergebruikt? Hoelang staan aangepaste woningen leeg?


Toegankelijkheid bij algemene ruimtes

Ook worden door woningcorporaties fouten gemaakt door bewoners met een beperking te sturen op het doen van WMO aanvragen, terwijl het geen WMO-aanvraag zou moeten behoeven. Een voorbeeld toegankelijke portiekdeuren. Zo wordt nu bij renovatie of andere bouwactiviteiten portieken ontoegankelijk gemaakt. Als een bewoners daardoor het eigen huis niet meer kan betreden via de algemene ingang, krijgt deze bewoner te horen dat er een WMO-aanvraag gedaan moet worden. Terwijl dat onjuist is. Nu en in de komende jaren worden meerdere complexen gerenoveerd en is het dus belangrijk hier snel heldere afspraken over te maken met woningcorporaties.

VNG convenant hulpmiddelen

Dit convenant is nog steeds niet ondertekend door het college van de gemeente Den Haag en dus nog niet geimplementeerd. Dit speelt al sinds mei 2021.

Onafhankelijke klachtopvang WMO

Waarom is er geen onafhankelijke klachtencommissie WMO die ongegronde verklaarde klachten door de klachtenfunctionaris door de onafhankelijke klachtencommissie nog een laat beoordelen. Nu is de klachtenfunctionaris in dienst van de gemeente Den Haag, zitten er geen vertegenwoordigers namens cliënten bij de klachtenafhandeling en geen juridisch geschoolde onafhankelijke voorzitter en daardoor heeft de Partij voor de Dieren wel vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris. We horen het graag van de wethouder.

Jeugd

Centrum Jeugd en Gezin. Voorzitter, wij hebben van verschillende mensen gehoord dat CJG gaat hervormen, en dat zij zich zorgen maken om wat er dan gaat gebeuren. Kan de wethouder hier misschien iets over zeggen en of dit klopt? Wanneer worden we daar als gemeenteraad over geïnformeerd en wanneer worden bijvoorbeeld de cliëntenraden daarbij betrokken?

De leeftijd van jongeren moet van 18 naar 23 jaar. Want een jongere van 18 is vaak nog kind, bij hulp en dan op eigen benen staan is vragen om problemen. Zo hoorden we ook afgelopen maandag op werelddaklozendag bij de Sleep Out, mede georganiseerd door het jongerenpanel de derde kamer. Wanneer een jongere uitstroomt uit de jeugdhulp moet worden voldaan aan de big 5. Hoe gaat de wethouder garanderen dat alle uitstromende jongeren voldoen aan deze big 5?

Nu gaat het tussen onderwijs en jeugdzorg vaak fout. Bij de laatste regiobijeenkomst van de H-10 hoorden we een aangrijpend verhaal van een jongere die alles kwijt was zelfs school, het enige waar deze persoon nog houvast aan had. Vaak bij uithuisplaatsing glijden jongeren naar lager niveau onderwijs, ipv op hun vertrouwde en bekende schoolomgeving blijven. Wat is de reden dat we niet als uitgangspunt hanteren dat de jongeren op hun vertrouwede school kunnen blijven.

Veilig Thuis

Voorzitter, onlangs werden we weer opgeschrikt dat het rommelt bij Veilig Thuis. De kwaliteit van de regionale organisatie staat onder druk zo is te lezen in een brandbrief richting de inspectie. Ook is de werkdruk momenteel erg hoog. Kan het college toelichten hoeveel openstaande vacatures er nu zijn? Hoe de kwaliteit wordt geborgd. En hoe gaan we hier als gemeente mee om, hoe toegankelijk is deze hulpvraag momenteel?

Hulpvraag

WMO bij volwassenen. Vroeger kon de veilig thuis medewerker de volwassen cliënt aanmelden bij het wijkteam. Nu moet de cliënt zelf (actief) hulp zoeken bij het servicepunt. De voorgaande manier was meer cliëntgericht en klantvriendelijker. Niet iedere cliënt lukt het actief hulp te zoeken. Gaan we dit proces aanpassen?

Tot zover voorzitter.