Bijdrage Jaar­rap­portage Jeugd en Wmo


Cie Samen­leving

23 mei 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft een aantal punten bij deze voortgangsrapportage.

In de voortgang lezen we het verwijsgedrag blijft een punt van aandacht in de contractmanagement gesprekken bij het eerste punt jeugd toegang en verwijzing. Mijn fractie heeft hier een vraag over. Want hoe worden gevallen die bij de beoordeling niet bij a of b horen verwezen? Hoe wordt daar een klap op gegeven?

Ook heb ik een vraag over de privacy. Hoe zit het met de privacy bij de overdracht van de dossiers. In Q1 van 2019 zou dat gereed zijn. Kan de wethouder daar al een korte toelichting over geven hoe de privacy van de mensen wordt gegarandeerd?

Gedurende 2020 zal zowel worden gemonitord op de ontwikkeling van inhoudelijke aspecten als op het bepalen van realistische tarieven voor de nieuwe Profiel-Intensiteitscombinaties. Voorzitter wordt dan niet alleen maar gefocust op financiële aspecten en niet naar de behaalde resultaten van de persoon die hoognodige zorg nodig heeft en of het ook effectief is geweest of dat een ander behandelplan had moeten worden ingezet? Graag een reactie van de wethouder hierop.

In onze technische vragen over de voortgangsrapportage hadden wij de vraag gesteld over hoe het te verklaren is dat in 2018 de problematiek in de gezinnen zwaarder was dan voorheen. Uit de antwoorden blijkt dat daar nog geen onderzoek naar is gedaan. Maar komt daar nog een onderzoek naar? We willen als gemeente toch weten waar dat vandaan komt om zo de hulp zo te sturen dat het het meest effectief is?

Dan bij het hoofdstuk WMO. Mijn partij heeft daar de nog uit te voeren activiteiten bestudeerd en krijgt daarbij de indruk dat de focus vooral ligt op het besparen van kosten. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen of die besparingen niet ten koste gaan van de zorg. Kan de wethouder aangeven welke zorg doelstellingen zijn gekoppeld aan de nog uit te voeren activiteiten?

Voorzitter, dan iets algemeens want bij onze fractie blijft toch de vraag hangen hoe we nou de ontwikkelingen en de gestelde doelen rond de Wmo en de jeugdhulp kunnen blijven controleren. Daar is een tool voor ontwikkeld de zogenaamde lokale zorgmeter. Deze tool helpt niet alleen raadsleden maar ook burgers en consulenten. Deze tool biedt een overzicht op het beleid en wat de invloeden zijn op cliënten. We horen graag hoe de wethouder tegen dit initiatief kijkt?