Bijdrage Evene­menten


Cie bestuur

29 mei 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij dat onze aangenomen motie over duurzaamheidscriteria voor evenementen is overgenomen. Bij het lezen van de brief van de wethouder konden wij echter geen duidelijke criteria ontdekken. Bij het aanvragen van een vergunning moeten organisatoren nu aangeven hoe zij bijdragen aan duurzaamheid en rekening houden met de omgeving. De invulling daarvan lijkt overgelaten te worden aan de aanvrager. Is dit inderdaad het geval of staan er op het aanvraagformulier zelf wel duidelijke richtlijnen aangegeven? Zijn er minimale criteria waar de organisator aan moet voldoen? Graag een reactie van de wethouder.

In de motie die vorig jaar werd aangenomen staat expliciet het verzoek aan het college om in de criteria in elk geval de aspecten energievoorziening, het watergebruik, afvalstromen, de gevolgen voor de bodem en de gevolgen voor dieren mee te nemen. Die laatste twee aspecten komen niet terug in dit nieuwe beleid, kan de wethouder dit uitleggen?

Voorzitter, in de brief van de wethouder staat de volgende zin: "Aan organisatoren is gevraagd om in de aanvraag aan te geven hoe zij met duurzaamheid in relatie tot hun evenement omgaan. Dit is in de beoordeling meegenomen maar de economische waarde van een evenement is van doorslaggevende betekenis geweest." Kan de wethouder dit toelichten? Betekent dit dat als een organisatie maar kan zorgen voor een hoge economische spin-off, de andere criteria niet relevant zijn? Hoe worden de verschillende criteria gescoord? Als duurzaamheid echt een criterium is kan het toch niet zijn dat de economische waarde altijd van doorslaggevende betekenis is?

Dan heb ik nog een vraag aan de wethouder over dieren. Moet er bij het aanvragen van een financiële bijdrage worden aangegeven of er gebruik wordt gemaakt van dieren bij het evenement? Zo ja, speelt dit mee in de beoordeling? In de Goudse gemeenteraad is onlangs besloten geen financiële bijdragen meer te verlenen aan evenementen die gebruik maken van dieren, is dit iets wat de wethouder zou willen overwegen?

Voorzitter, tot slot nog een vraag over de kosten. Onlangs kwam aan het licht dat de gemeente Amsterdam jaarlijks ongeveer zes miljoen euro kwijt is aan het faciliteren van evenementen, waarbij vooral festivals in de buitenruimte zwaar op de begroting drukken. De leges zijn te laag om alle kosten te dekken. Daarbij geldt dat de gemeente Amsterdam nog dieper in het rood gaat door het grote aantal aan festivals in de buitenruimte dat jaarlijks wordt georganiseerd. Kan de wethouder uiteenzetten hoe dit in Den Haag is geregeld?