Bijdrage Jaar­verslag 2021 - Gemeen­te­lijke Ombudsman en Jeugdom­budsman


Cie samen­leving

17 maart 2023


Voorzitter,

In de wirwar van verschillende systemen en de complexe wereld waarin we nu leven is het voor veel inwoners soms onbegrijpelijk waar je terecht kan met klachten of opmerkingen. Blijkt ook uit het rapport van de ombudsmannen. Regelmatig krijgt onze fractie dan ook vragen van inwoners die met hun klacht of vraag van het kastje naar de muur worden gestuurd. De jeugdombudsman en ombudsman als onpartijdige en onafhankelijke instanties vervullen dan ook een belangrijke functie. Vanuit de partij voor de Dieren dank dan ook voor dit duidelijke overzichtelijke rapportages.

Ik start met het jaarverslag van de jeugdombudsman. Afgelopen november hebben we al een debat gevoerd over het rapport ‘ de weg kwijt in een oerwoud van klachtenregelingen’ van de jeugdombudsman. Toch wil mijn partij nog inzoomen op een aanbeveling, namelijk het vooropstellen van de belangen en rechten van jeugdigen. Ouders en jeugdigen worden nog steeds onvoldoende betrokken bij de keuzes die worden gemaakt. We zijn gestart met een hervorming van de jeugdhulpverlening er gaat dus veel veranderen voor hulpverleners en voor de inwoners die deze hulp ontvangen. Voor de Pvdd is het van belang dat er in dit proces oog blijft voor de rechten en belangen van jeugdigen en ouders. Wij zullen dit gedurende de hervormingen dan ook scherp in de gaten houden.

Het VN kinderrechtencomité publiceerde in 2021 een leidraad over hoe de rechten van kinderen te beschermen met betrekking tot de digitale omgeving. In het jaarverslag biedt de jeugdombudsman aan haar ervaringen en kennis over digitale kinderrechten te willen delen met de gemeente om verbeteringen te ondersteunen. Op welke wijze gaat de wethouder invulling geven aan deze uitgereikte hand?

Dan het jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman. Het college noemt al gestart te zijn met gemeentebrede verbeteracties rond de klachtenbehandeling. Kan de wethouder toelichten of en op welke wijze ervaringsdeskundige worden betrokken bij het verbeteren van de klachtenbehandelingen? Ook noemt de wethouder in te zetten op trainingen om te leren van klachten. Op welke wijze worden deze trainingen vormgegeven en aan wie worden deze trainingen gegeven? En kan de wethouder een reactie geven op het punt van de ombudsman dat college niet ingaat op integraal beleid voor klachtenbehandeling?

Kan de wethouder in de voortgangsrapportage het punt over de trainingen wat breder uiteen willen zetten.

Ook het vertrouwen opbouwen tussen inwoner en burger moet prioriteit hebben. Een onderdeel daarvan is het erkennen van gemaakte fouten. Problemen erkennen is deze ook serieus nemen. Helaas zien we vaak terug dat de verantwoordelijkheid van problemen of fouten door de gemeente worden afgeschoven op andere partijen. Of deze pas heel laat worden erkent. Kan de wethouder daarop reflecteren?


Interessant voor jou

Bijdrage Hedendaagse kunst in het museumkwartier

Lees verder

Bijdrage Geen kind met honger naar school

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer