Bijdrage KJ-Plein


4 november 2021

Voorzitter,

Wat een bodemloze put hebben we als Den Haag hier gecreëerd. Iedereen wist dat het een risicovol project was en toch is hier onvoldoende op gelet. 5,5 miljoen extra voor een fietsenstalling en een bouwput erbovenop. Die kost nog eens 2,8 miljoen extra. En dan is er niet eens een verbinding met het station.

Voorzitter, en dit is het geldelijke aspect, maar met dit plan is de openbare buitenruimte meer dan 5 jaar weggehouden van onze inwoners en worden zij geconfronteerd met een bouwput.

Voorzitter, biedt het college zijn excuses aan voor de gemaakte fouten? En is het college bereid om van die fouten te leren?

Ook op andere projecten zien we dat steeds lijken uit de kast rollen en het college doet alsof het erbij hoort. Het hoort er echter niet bij. En dit soort bouwblunders en integriteitsschendingen horen tot het verleden te horen. Bij de APB heb ik al een aantal voorstellen hiervoor gedaan; hier heb ik nooit de beloofde reactie op gekregen. Het voorstel dien ik nu in motievorm in:

Verzoekt het college:

 • met een plan van aanpak te komen om het contractmanagement van grote gemeentelijke bouwprojecten te verbeteren.

 • hierin de volgende uitgangspunten op te nemen:
  • het budget voor externe inhuur wordt binnen DSO verlaagd en het budget voor personeel verhoogd;

  • ingezet wordt op het versterken van vaardigheden en kennis binnen DSO;

  • gemeentelijke grond wordt niet onderhands aan projectontwikkelaars gegund, tenzij de raad hiervoor vooraf om zienswijze is gevraagd;

  • package deals met projectontwikkelaars worden beperkt en indien dit gebeurd wordt de raad vooraf om zienswijze gevraagd en wordt voldaan aan vooraf vastgelegde algemene uitgangspunten;

 • deze aanpak voor het eind van het jaar aan de raad als raadsvoorstel voor te leggen.

Deze motie dien ik in namens SP, Hart voor Den Haag, HSP en CU/SGP.

Voorzitter, zoals uit de motie blijkt vindt mijn fractie dat het college moet stoppen met het sluiten van schimmige deals met projectontwikkelaars. Zo past zij de gunningsvoorwaarden aan en stelt ze een precedent; deze gemeente is bereid om elke keer geld bij te leggen.

Het is verder stuitend dat met de KJ-packagedeal voorbij wordt gegaan aan de afspraken die met Arcade zijn gemaakt. Waarom heeft het college gekozen om Arcade zo te passeren en de sociale woningen te schrappen? En als ze al lang wist dat het werd geschrapt; waarom de raad niet eerder informeren en waarom moesten daar afspraken over komen?

Vanuit een ontwikkelaarsperspectief snap ik het wel. Je hebt een deal voor 180.000 euro per sociale woning en later blijkt dat je daar 250.000 euro voor kan vangen. Maar is het dan aan de gemeente om dit mogelijk te maken en zo de sociale woningen uit het centrum weg te houden? Hoe gaat de gemeente dit in de toekomst voorkomen?

Graag verder een reactie op de juridische zaak. Waarom is deze deal geen staatssteun en is dit niet in strijd met het aanbestedingsrecht? Een projectontwikkelaar biedt een bepaalde prijs voor de grond waarbij ze rekening houdt met wat erop kan. Ze zegt vervolgens dat er toch geen sociale woningen komen. Dit heeft gevolgen voor de grondprijs en de voorwaarden van de tender. Ook het bieden van een extra vergoeding voor aanpassing van publieke regels is toch gewoon staatssteun?

Mijn fractie sluit zich verder aan bij de moties hierover van HSP en SP. Het is heel gek dat het college in het begin schermde met Arcade en in de debatten hier opeens niks meer over vertelt. Heeft het college de raad hier bewust over misleid?

De Partij voor de Dieren vraagt de wethouder verder waarom de raad niet werd betrokken bij deze beslissing? Specifiek begrijpt mijn fractie niet dat het college afspraken maakt met een projectontwikkelaar over raadsbevoegdheden. Wil de wethouder dit vaker doen? Mijn fractie vindt het zeer onwenselijk dat zo de bevoegdheden van de raad worden uitgekleed. Vandaar de volgende motie die ik ook indien namens CU/SGP, SP en de HSP:

 • Spreekt uit, dat: het onwenselijk is dat het college afspraken met projectontwikkelaars maakt die zien op de bevoegdheid van de gemeenteraad en juridische of financiële gevolgen aan de uitoefening van deze raadsbevoegdheden verbindt.

 • En verzoekt het college: deze afspraken niet meer te maken.

Mijn fractie begrijpt verder niet waarom het college de raad tijdens het commissiedebat niet heeft geïnformeerd over de uitloop van 2.8 miljoen. Waarom is het college hier niet transparant over geweest? Ligt nog meer in het verschiet?

Tot slot, het ridicule idee om een extra ingang in het dak van de fietsenstalling te boren. Ik heb van verschillende mensen de vraag gekregen of dit echt het idee van de gemeente is of een stukje is van De Speld. Helaas is het echt. Mijn fractie vraagt zich af waarom het college serieus overweegt om voor 1 jaar weer voor miljoenen een nieuw gat te boren in de fietsenstalling. Dit voorstel moet zo snel mogelijk van tafel om gemeenschapsgeld te besparen. Vandaar de volgende motie die ik ook indien namens CU/SGP en de HSP:

Verzoekt het college:

 • geen verder onderzoek te doen naar en geen uitvoering te geven aan het creëren van een tijdelijke extra entree tijdens de bouw van de bovenbouw;

 • binnen deze randvoorwaarden en de contractvoorwaarden te zorgen dat de ondergrondse fietsenstalling zo lang mogelijk veilig toegankelijk is;

 • de fietsflat aan de Rijnstraat open te houden totdat de bovenbouw gereed is en de openbare ruimte van het KJ-Plein is opgeleverd.