Bijdrage Kunst­gras­velden met rubbergra­nulaat


Cie Samen­leving

13 december 2018

Voorzitter, dank aan D66 voor het stellen van de schriftelijke vragen over de kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Goed om het hier in deze commissie over te hebben. De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij gestelde vragen van D66 en GL.

Voorzitter, ik hou wel van citaten, dus ik begin met een inspirerende quote uit de Wet Bodembescherming. Artikel 13 stelt:

“Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.”

Zembla legde bloot dat de grond onder kunstgrasvelden met rubbergranulaat verontreinigd is met zink, kobalt, koper, nikkel en minerale olie. Rubbergranulaat is ambtenarentaal voor vermalen autobanden. Chemisch afval, waar jong en oud op voetbalt of hockeyt. Een tijdbom, voorzitter.

Voorzitter, ik wil de wethouder vragen of het mogelijk is een verbod op het verspreiden van rubbergranulaat in de APV op te nemen.

De minister legt volgens Zembla de verantwoordelijkheid voor het saneren van sportvelden bij de eigenaar. Ik wil van de wethouder weten wie de eigenaar is van de Haagse rubbervelden. Zijn dat de sportverenigingen of is dat de gemeente? De bodemsanering kost volgens Zembla zo’n 100.000 euro per veld. Wie is financieel verantwoordelijk voor de sanering?

Het college geeft aan dat pas gesaneerd wordt bij renovatie van de velden aan het eind van hun levensduur. Waarom wordt er gewacht met sanering tot de renovatie van de velden? Is er niet een wettelijke plicht om als de wiedeweerga de velden en hun omgeving te saneren, zodat de bodemverontreiniging niet toeneemt?