Bijdrage Verhogen leges bomenkap


Cie Leef­om­geving

13 december 2018

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt dat bomen niet zomaar gekapt mogen worden. Bomen vervullen een diversiteit aan functies zoals zuurstofproductie, opname van koolzuurgas, wateropname en biedt nest- en schuilgelegenheden voor vogels en vleermuizen. Sommige diersoorten zijn zelfs afhankelijk van bomen. Het is hun huis.

Met leges voor een kapvergunning kan je als gemeente hier deels op sturen.

Op dit moment zijn de lege voor de kapvergunning niet kostendekkend. Op eerdere vragen is aangegeven de kosten dat de kosten maximaal kostendekkend mogen zijn maar dat, dat niet verplicht is. Het verhogen van de leges is een middel om meer evenwicht te creëren. Daarom sluit de Partij voor de Dieren zich ook aan bij het pleidooi van dhr wijsmuller van de HSP.

Voor onze fractie blijven nog een aantal vragen liggen.

Worden leges wel kostendekkend? Zo nee, waarom niet?

Op basis waarvan zijn de nieuwe bedragen vastgesteld? Vanwaar die stapsgewijze verhoging?

Hoe gaat het college illegale kap voorkomen? En welke maatregelen worden genomen zodra bewoners illegale kap hebben gepleegd? Graag een reactie.