Bijdrage Leef­baar­heids­rap­portage


Cie Ruimte

12 december 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft met belangstelling een aantal keer naar een presentatie geluisterd over de leefbaarheidsrapportage. We vinden het erg mooi dat deze rapportage is ontwikkeld en zien dit als mooi middel om te sturen op de leefbaarheid. Het is heel mooi als deze breed kan worden toegepast. Echter, we zien dat de wethouder juist terughoudend is om deze toe te passen.

Voorzitter, allereerst is van belang om te bepalen op welk niveau de LER wordt toegepast. We zijn blij dat de wethouder deze zal toepassen voor het gebied rond Laan van NOI. Echter, het is een gemiste kans als we hem niet voor het gehele CID toepassen. Waarom kiest de wethouder hier niet voor? Daarbij zou de rapportage zelfs kunnen worden ingezet voor heel Den Haag. Het is jammer als het alleen wordt gebruikt voor grote bouwplannen en niet ook juist om te bezien waar de uitdagingen van wijken liggen. Bijvoorbeeld als blijkt dat er weinig groen is dan kan daarop worden gestuurd in bijvoorbeeld wijkprogramma’s. Hoe ziet de wethouder dit?

Voorzitter, daarnaast is van belang om vast te leggen op welk niveau de LER wordt toegepast. Mijn fractie begrijpt niet geheel welk niveau de wethouder voorstelt. Gaat de wethouder voor alle ontwikkelingen de effecten laten zien? Of wordt alleen gekeken naar het effect per project? Beide lijken mijn fractie wenselijk en kunnen op verschillende momenten worden toegepast. Allereerst om de gebiedsontwikkeling vorm te geven en vervolgens om een concreet project bij te sturen. Graag een reactie van de wethouder.

Dit aspect is ook van belang voor het derde punt. Wanneer wordt deze LER ingezet? Wat mijn fractie betreft zou dit moeten plaatsvinden op het moment dat de resultaten ook van invloed zijn op de vormgeving van plannen. Kan de wethouder hierop ingaan? Het lijkt dat de wethouder het slechts ziet als een uitkomst die aan bewoners wordt gecommuniceerd, maar ziet de wethouder het ook als een middel om plannen bij te sturen? Gebruikt de wethouder de rapportage bijvoorbeeld en deelt hij deze met de raad voordat besluitvorming plaatsvindt? En gebruikt de wethouder deze om plannen bij te sturen? Worden de resultaten bijvoorbeeld gedeeld voordat NVU’s zijn vastgelegd of pas bij de participatie na de NVUs?

Voorzitter, kan de wethouder nog nader toelichten wat precies rond Laan van NOI en Zuidwest wordt gedaan? Hoe verschillen de aanpakken rond de LER tussen die gebieden?

Voorzitter, mijn fractie heeft dus veel vragen. Het zou ons handig lijken als we een stuk concreter vastleggen wat we van dit instrument verwachten en wanneer we deze inzetten. Zou de wethouder hiertoe bereid zijn? Is het een idee om dit per raadsvoorstel vast te leggen?