Bijdrage Loeve­s­teinlaan


22 mei 2024

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren ziet in dat ouderenwoningen en zorgwoningen hard nodig zijn in Den Haag. Daarbij, voorzitter, heeft de raad ook een verantwoordelijkheid om te controleren of beleid nageleefd wordt. En de gemeenteraad zou er goed aan doen om extra aandacht te besteden aan de vraag of ze redelijkerwijs kan verwachten dat de plannen waar ze mee instemt uiteindelijk bij een rechter wel stand houden. In dat kader roept dit plan bij mijn fractie ook met deze aanvullende informatie een aantal vragen op over bomen en het groen.

Voorzitter, om te beginnen met naleving van beleid. Het kavelpaspoort uit 2018 is heel helder, ik citeer: “de bestaande boomstructuur buiten de kavelenvelop in de aangrenzende straten Dalerveenstraat, Loevesteinlaan en Fluitenbergstraat dient gehandhaafd te worden.” Voorzitter, de Partij voor de Dieren is hogelijk verbaasd dat het college voorstelt om een boom weg te halen uit de Fluitenbergstraat en tussen de 16 en 20 bomen aan de Loevesteinlaan te kappen, nota bene voor inrichting van de bouwplaats. Kan de wethouder toelichten waarom het college bomen wil opofferen voor een bouwplaats? Waarom gaat het college hierin mee en waarom heeft het college niet op een alternatieve oplossing aangedrongen? Wat voor alternatieven zijn hierbij onderzocht? Graag een reactie.

Voorzitter, over de bomen op het bouwkavel zelf lijkt het college te accepteren dat 20 kapvergunningsplichtige bomen verdwijnen en er maar 12 terugkeren. Ook hier de vraag: kan de wethouder toelichten waarom het college dit voorstelt? Zo gaat het groen alleen maar achteruit. Mijn fractie vraagt zich af of dit echt het plan is voor de groenbalans en de bomenbalans of dat we nog stukken missen waarin uitgelegd wordt wat er wordt gedaan om achteruitgang tegen te gaan. Graag een reactie van het college.

Aansluitend op de inspraak van de AVN zien we ook bij het natuurinclusief bouwen een gemiste kans om aan te sluiten op de groene omgeving, bijvoorbeeld door het trapsgewijs bouwen en na te denken over de aansluiting van het gebouw en de tuin op het Zuiderpark en de hoofdbomenstructuur op de Loevesteinlaan. AVN vraagt al langer om aansluiting van het natuurinclusieve gebouwen op het groen de omgeving: gaat het college hiermee aan de slag en wanneer zien we daar iets van terug?

Dan, voorzitter: de vraag of dit plan juridisch kwetsbaar is. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen dat de watersleutel mogelijk onjuist is ingevuld. In het rapport over de watersleutel wordt expliciet gesteld wordt dat ‘Groene oppervlaktes boven een ondergrondse constructie verharde oppervlakken zijn’, maar vervolgens de beplanting in de gebruikstuin op de 5e of 6e verdieping wel wordt meegerekend als onverharde oppervlakte. Dit werd ook al aangehaald in de schriftelijke inbreng van SOS Den Haag en komt ook terug in de recente brief van het college over de groenbalans. Ziet de wethouder ook dat dit onjuist is ingevuld? En betekent dit niet dat het plan in deze vorm juridisch heel kwetsbaar is? Graag een reactie.

Over parkeren, aansluitend bij andere partijen, de zorg van de Partij voor de Dieren is dat als dit niet goed geregeld wordt en slecht voor bewoners uitpakt, dat de parkeernota niet gebruikt wordt om mobiliteit voor bewoners goed te regelen maar om de business case van ontwikkelaars te optimaliseren: als dit tot chaos leidt is dat voor niemand goed.