Bijdrage Maat­schap­pe­lijke functie Steen­wij­klaan 500


Cie Samen­leving

24 november 2022

Voorzitter,

De gemeente verhuurt op dit moment een oude sportkantine aan de steenwijklaan aan allerlei maatschappelijke initiatieven. We hoorden de insprekers over hoe waardevol dit is. Met deze activiteiten wordt eenzaamheid tegen gegaan, sociale cohesie bevordert en ingezet op het verbeteren van de gezondheid. Daarom subsidieert de gemeente dit ook. Het staat dus buiten kijf dat de gemeente blij is met deze stichting. Een stichting die zich inzet voor kwetsbare groepen. Kerstpakketten voor arme mensen, bingo voor ouderen en sportoefeningen; zijn maar drie van de vele activiteiten.

Al deze activiteiten dreigen nu dakloos te worden. En dat is zeer zonde; zeker voor een wijk als Vrederust waar de komende tijd veel gesloopt gaat worden en er steeds meer mensen komen wonen. De Partij voor de Dieren begrijpt daarom de laconieke reactie van het college niet. Ze erkent het belang van dit soort maatschappelijke initiatieven en zegt tegelijkertijd dat er geen plek voor is. Graag een reactie. Waarom legt ze de verantwoordelijkheid voor het vinden van een nieuwe plek volledig bij de verenigingen en helpt ze daar niet bij? Vindt het college het niet vreemd dat ze aangeeft dit initiatief belangrijk te vinden, dit subsidieert, maar toch dakloos maakt zonder vervangende locatie?

Mijn fractie begrijpt verder niet waarom gekozen lijkt te worden om op deze plek een extra voetbalvereniging te plaatsen terwijl de gemeente juist in haar visies schrijft dat er teveel voetbalverenigingen hier zijn en er meer plek moet zijn voor andere sporten. Graag een reactie. Wil de wethouder echt HDV hierheen verplaatsen?

Voorzitter, mijn fractie vindt het verder erg vreemd om te lezen dat een aantal dagen nadat brand is gesticht de gemeente de bruikleenovereenkomst opzegt. Is er een verband tussen die twee gebeurtenissen? Als dat niet het geval is, vindt de wethouder het niet heel kil overkomen om dit zo te doen? Kan de wethouder verder aangegeven waarom de gemeente eerst communiceerde via de Bestuursadviseur dat de bruikleenovereenkomst kon doorgaan en dat later weer heeft teruggetrokken? Door deze manier van communiceren is de stichting en de inwoners die gebruik van maken al sinds februari in onzekerheid?

Dan de natuur. De kantine bevindt zich naast de ecologische zone. We horen van buurtbewoners dat veel eenden en ganzen in het complex broeden. Wat doet de gemeente om deze ganzen en eenden te beschermen?


Interessant voor jou

Bijdrage Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Schoon op papier!’

Lees verder

Bijdrage Verkrotting monumenten Spui

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer