Bijdrage Masterplan IT


Cie Bestuur

23 april 2020


Voorzitter,

In het voorstel van het college inzake Masterplan IT staat dat het noodzakelijk is dat de IT op orde is om klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst. En dat is zeker waar. Als de Partij voor de Dieren leest over de huidige staat van de ICT van de gemeente Den Haag, kunnen we zien dat we als gemeente momenteel niet eens zijn voorbereid op de uitdagingen van het heden. Het is heel duidelijk dat we niet langer kunnen wachten met het verbeteren van de ICT van de gemeente Den Haag. Vanwege de coronacrisis, moest een aantal elementen uit het plan versneld worden uitgevoerd, dat is begrijpelijk. En het is maar goed dat daar al een plan voor klaar lag.

In 2017 werd vastgesteld dat het archief en informatiebeheer van de gemeente Den Haag niet op orde waren. Zo ontbraken een wettelijk verplicht kwaliteitssysteem en een overzicht van de gemeentelijke informatiehuishouding. Er waren geen toetsbare eisen voor het informatiebeheer geformuleerd. Aan een deel van de KPI’s werd toen niet voldaan. Onze vraag aan de wethouder is of inmiddels wel aan alle KPI’s wordt voldaan? Valt de digitalisering van de archieven ook onder het Masterplan IT? Mijn fractie is hier benieuwd naar omdat dit in andere gemeenten niet overal even soepel gaat. In Almere is onlangs bijvoorbeeld vastgesteld dat de gemeente mogelijk strafbare feiten pleegt omdat ze haar archivering niet op orde heeft. Graag een reactie van de wethouder.

In het coalitieakkoord staat opgenomen dat 10 miljoen van de Enecogelden zullen worden uitgegeven aan een eenmalige ICT-impuls van het ambtelijk apparaat. Het Eneco geld was aanvankelijk bedoeld voor langetermijn investeringen. In plaats daarvan lijkt dit nu voor een groot deel te worden gebruikt voor achterstallig onderhoud. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, mijn fractie had bij het lezen van het ICT masterplan veel technische vragen. Gelukkig kreeg ik de mogelijkheid om uitgebreid al die vragen te stellen aan de algemeen directeur IT van de gemeente. Nog dank daarvoor. Ik ben wel verbaasd dat er zo weinig aandacht voor dit belangrijke onderwerp is vanuit de commissie. Dit terwijl er met dit plan bijna 40 miljoen gemoeid gaat. Toch steunde bijna niemand het voorstel van GroenLinks om een technische vragenronde te doen. Natuurlijk heeft iedereen het druk en zorgt de coronacrisis voor ongewone omstandigheden, maar wat de Partij voor de Dieren betreft verdienen dit soort grote projecten wel gewoon de aandacht van de gemeenteraad. Dank dus voor het mogelijk maken van een vertrouwelijke bespreking op dit punt op een later moment.

Wat niet in de samenvatting van het masterplan IT staat, maar alleen in het stuk wat daarachter ligt, is de huidige staat van de ICT van de gemeente Den Haag. Wij hadden graag gehad dat dit niet besloten moest worden besproken en dat dit gewoon openbaar zou zijn. We begrijpen dat de technische details in verband met veiligheid graag vertrouwelijk worden gehouden. Desalniettemin zou een iets algemenere situatieschets best openbaar kunnen zijn wat mijn fractie betreft: zoals wat de huidige situatie is; wat de uitslagen van de audit zijn; en of de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport rapport zijn overgenomen. Hoe staat de wethouder daar tegenover? Kan de wethouder in de openbaarheid hier nu wat uitgebreider op ingaan?

Dan tot slot is mijn fractie benieuwd of er per project in het masterplan een impactanalyse en risicokwalificatie zijn. De projecten worden nu summier genoemd, en als raad hoeven wij ook niet alle technische details te weten, maar we zouden wel op de hoogte moeten zijn van de risico’s die onze gemeentelijke ICT momenteel loopt en die wij in de loop van het traject van die masterplan nog tegen kunnen komen. ICT projecten worden nu nog vaak gestart zonder risicoanalyse en KPI borging. Vaak wordt er geen rekening gehouden met de eisen van de archiefwet en AVG, waardoor een risico ontstaat op een boete en ondertoezichtstelling. In dit digitale tijdperk moet er oog zijn voor de veiligheid van onze data, de privacy van onze persoonsgegevens en de kwaliteit van onze archieven. Ik hoop dat de wethouder dit ook zo ziet en een plan heeft om de raad hierover aan de voorkant op de hoogte te houden.


Interessant voor jou

Bijdrage Zienswijze MRDH Begroting 2021

Lees verder

Bijdrage MRDH Consultatiememo onderzoeken tarieven OV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer