Bijdrage MRDH Consul­ta­tiememo onder­zoeken tarieven OV


Cie Leef­om­geving

23 april 2020

Voorzitter,

De Openbaar vervoersdiensten in Nederland behoren tot de duurste van Europa. De diensten zijn in Nederland 35% duurder dan gemiddeld in de EU, zo becijferde EUROSTAT. Zoals iedereen ook heeft kunnen lezen in de uitgebreide brief van de heer van Onselen is er ook een ander land dat boven het gemiddelde uitkomt, namelijk Duitsland met 22%. Dit keer winnen we wel van Duitsland. Niet iets om trots op te zijn en zeker met de kennis dat Duitsland het BTW tarief voor het OV van 19 naar 7% heeft verlaagd.

Het college heeft een conceptreactie over de memo van het OV tarief onderzoek van de MRDH opgesteld. En Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan het niet meer eens zijn met de afsluitende zin van de conceptreactie; dat zowel de kwaliteit als het aanbod van het openbaar vervoer in onze regio gebaat zouden zijn bij een verhoging van de Brede Doeluitkering ten behoeve van verkeer en vervoer vanuit het Rijk.

Voorzitter, we zijn het eens met de oproep voor het verhogen van de BDU gelden en hopen dan ook dat het Rijk snel met maatregelen komt. Tot die tijd is mijn fractie ook aan het denken geslagen om financiële middelen te zoeken om te kunnen blijven investeren in hoogwaardig en fijnmazig openbaar vervoer. Voorzitter, onze fractie dacht eraan om parkeergelden te laten voortvloeien naar het openbaar vervoer systeem. We horen graag van de wethouder hoe hierover wordt gedacht?

Ook goed dat het college aangeeft meer onderzoek te willen voor tarieven worden aangepast. De Partij voor de Dieren sluit zich daarbij aan en pleit ook voor meer onderzoek. Juist ook omdat wij als fractie toch wel verbaasd zijn dat bij de randvoorwaarden van het tarievenonderzoek, vervoersarmoede niet is meegenomen als uitgangspunt. Maar ook dat huidige gebruikers niet afhaken door tariefwijzigingen. Graag een reactie.

Voorzitter, dan we hebben tot slot nog een procedurele vraag. In het onderzoek staat dat de bestuurscommissie in juli van dit jaar een besluit neemt over een tarievenkader OV en mogelijk invoering van nieuwe tariefmaatregelen. Wat is de impact van de coronamaatregelen op deze planning? En kan het college aangeven of we nog kunnen bijsturen nadat deze conceptreactie is ingestuurd? Anders zouden we in deze reactie misschien harder in moeten zetten op verder onderzoek voordat vervolgstappen worden genomen.

We horen het graag van de wethouder.

Interessant voor jou

Bijdrage Masterplan IT

Lees verder

Bijdrage Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) ten aanzien van aanvraag om omgevingsvergunning voor Spui en Gedempte Gracht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer