Bijdrage Nota van Uitgangs­punten Konink­lijke Conser­va­torium Locatie


Raad

10 februari 2022

Voorzitter,

We horen van monumentenorganisaties en het stadsbestuur dat het gebouw van het Koninklijk Conservatorium van grote cultuurhistorische waarde is. Toch wil de gemeente het slopen en is geen onderzoek gedaan naar het deels behouden van het gebouw.

De Partij voor de Dieren steunt de HSP voorstellen om van behoud uit te gaan. Ook is het een van de zeldzame stukken grond die de gemeente in het bezit heeft en kan ontwikkelen. Hier zouden voorzieningen komen. De Partij voor de Dieren wil hierop inzetten. Vandaar het amendement met de titel onderwijs of cultuur bij het Conservatorium.

Als sloop er toch komt begrijpt mijn fractie niet waarom niet wat meer met de wensen van omwonenden wordt gedaan. Ik ben benieuwd naar de reactie op het voorstel van de heer De Blok hierover.

Tot slot, laat deze verhuizing een leeg gebouw in Wassenaar achter. Een gebouw dat ook deels gesloopt wordt en waar omwonenden in het geweer komen. We kunnen het dan over annexatie hebben, maar laten we de belangen van de bewoners en natuur als gemeente behartigen. vandaar de motie:

Roept het college op: een Haagse zienswijze op het voorgenomen plan bij de gemeente Wassenaar in te dienen en daarbij aan te geven dat:

- de gemeente de voorgestelde bouwhoogte niet wenselijk vindt gegeven de bewonersbezwaren en effecten op het landschap en de natuur;

- de gemeente haar buurgemeente Wassenaar met klem adviseert een LeefbaarheidsEffectRapportage onderdeel te maken van het besluitvormingstraject.

Dank u wel.


Interessant voor jou

Bijdrage Bestedingsvoorstel Enecomiddelen energietransitie

Lees verder

Bijdrage Tweeminutendebat: Niet dralen maar vergroenen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer