Bijdrage Nota van Uitgangs­punten ROC Mondriaan Oude Middenweg


Cie Ruimte

13 januari 2021
Voorzitter,

De Partij voor de Dieren begrijpt de keuze om hier het ROC te laten blijven. Wel hebben we 4 punten.

Allereerst, wordt hier natuurinclusief bouwen verplicht toegepast? Bij sommige passages lijkt dit wel het geval en bij andere lijkt het meer een ambitie. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat het college van B&W zal bevorderen dat uitgangspunten voor Natuurinclusief bouwen opgenomen worden bij gemeentelijke bouwinitiatieven. Maar is ook vastgelegd dat dat dan daadwerkelijk gebeurt? Is de wethouder bereid om dit voor dit project expliciet vast te leggen?

Ten tweede, het parkeren. 3.000m2 aan parkeerruimte is niet niets. Heeft dit niet juist een aanzuigende werking voor automobilisten? Waarom zoveel parkeerplekken aanleggen? Dit lijkt niet in lijn te zijn met de visie op mobiliteitstransitie.

Ten derde, het risico. Kan de wethouder uitleggen welke verantwoordelijkheid de gemeente heeft ten aanzien van dit gebouw tijdens en na de bouwfase? Welk risico loopt de gemeente, bijv als de kosten uitlopen?

Tot slot het bredere perspectief rond de ‘Oude Middenweg’ en de ontwikkelcompetitie. Wanneer volgt hier meer informatie over? Klopt het dat met dit project veel bestaand groen zal verdwijnen?