Bijdrage Openbaar Vervoer


3 november 2022

Voorzitter,

Tijdens dit debat is al veel gezegd. Het belang van een goed en fijnmazig openbaar vervoersysteem is iets waar de Partij voor de Dieren voor staat. Door toedoen van de coronacrisis zijn haltes tijdelijk geschrapt. Die tijdelijkheid is een vraagteken geworden, maar hierdoor staat het fijnmazig openbaar vervoersysteem en de toegankelijkheid op de tocht.

Tijdens dit debat wil onze fractie focussen op de toegankelijkheid van het OV.

Zo zien we tijdens grote ontwikkelingen bijvoorbeeld op Kijkduin een ramp gebeuren. Lijn 23 verdwijnt en er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke badplaats. Is dit het nieuwe Scheveningen? Wat leren we van Scheveningen?

Hoe worden de ontwikkelingen op Kijkduin meegenomen in heroverwegingen om Buslijn 23 terug te brengen?

Bij het schrappen van haltes is de focus vooral op het aantal gebruikers en het daardoor bereiken van financiële meevallers voor de OV-bedrijven. Voorzitter, de ene gebruiker is de andere niet. Waarom wordt niet gekeken naar het type gebruiker van het OV en de halte? Sommige mensen kunnen simpelweg niet lopen naar een andere halte. Hoe wordt rekening gehouden met kwetsbare groepen bij het beoordelen welke lijnen en of haltes geschrapt kunnen worden? We horen graag een reactie van de wethouder.

In eerdere reacties gaf de wethouder aan dat bij het verdwijnen van lijnen WMO-vervoer een alternatief is voor mensen die slecht ter been zijn. Maar zoals we laatst in de Telegraaf hebben kunnen lezen, is het WMO vervoer nu ook niet goed geregeld in onze stad. Dus het alternatief waarnaar wordt verwezen door het college is er een die niet functioneert. Daarom de vraag aan de wethouder of hij zelf ook niet vind dat het alternatief waarnaar wordt verwezen niet realistisch is?

Verder sluiten we ons aan bij de gestelde vragen over de financiële toegankelijkheid. Dit om te voorkomen dat prijs een drempel is voor een aantrekkelijk openbaar vervoersysteem.

Tot zover.