Bijdrage Dreigende massale bomenkap in Madestein


3 november 2022

Voorzitter,

Een simpele vraag aan het college: is het college bereid om dit plan, het ontwerp voor een kwaliteitsimpuls voor landschapspark Madestein, als voorstel met de raad te bespreken en door de raad vast te laten stellen?

Tot dusver hebben we steeds gehoord dat dit niet zou hoeven. De raad zou in de periode 2013-2015 hebben ingestemd met kaders in het bestemmingsplan waaruit de huidige ontwikkeling te herleiden zou zijn. Dit klopt niet, nergens in het bestemmingsplan wordt gerept over wat voor invulling of kwaliteitsimpuls het landschapspark zou kunnen krijgen. Erkent de wethouder dit? Zo niet, dan horen we graag precies welk deel van het bestemmingsplan betrekking hierop heeft.

Wat wel klopt is dat er in 2013 en in 2022 collegebesluiten geweest zijn, zonder instemming van de raad dus. Ook het Projectdocument Gebiedsontwikkeling Vroondaal uit 2013 spreekt alleen in algemene zin dat er een plan uitgewerkt zal gaan worden voor het park. Gezien de omvang van het plan en het belang voor bewoners is het toch wenselijk dat de raad de kaders beoordeelt, al dan niet bevestigt en de geplande uitgaven kan beoordelen en controleren. Is de wethouder het hiermee eens?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is van mening dat er belangrijke redenen zijn om als raad de keuzes in dit plan te bespreken. Ook maken we ons zorgen over de participatie en vinden we dat omwonenden verdienen beter gehoord te worden.

De insprekers noemden al een aantal punten. Ook wij maken ons zorgen over de waterkwaliteit in de grootste bestaande waterpartij. Deze is elke zomer vol met blauwalg, het slib bevat veel te veel stoffen en er is een PFAS risico. Dan is het toch raar om een ecologische vispaaiplaats aan te sluiten zonder dat je de grote waterpartij schoonmaakt? Hier moet de raad naar kijken en een afweging maken of we ons geld zo goed besteden. Ziet de wethouder dit ook?

Er worden ook keuzes gemaakt over bomenkap, hondenbeleid, zonering, aanleg van paden, waar zowel bewoners als politieke partijen over moeten kunnen discussiëren. Gaat de wethouder deze discussie mogelijk maken?

Tot slot, we begrijpen dat inmiddels de werkzaamheden en de bomenkap pas volgend najaar van start zouden gaan. Klopt dit? Zo ja, dat betekent toch dat we tijd hebben om dit plan de participatie en politieke aandacht te geven die het verdient?


Interessant voor jou

Bijdrage Openbaar Vervoer

Lees verder

Bijdrage Maaien en onderhoud in het broedseizoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer