Bijdrage Maaien en onderhoud in het broed­seizoen


3 november 2022

Voorzitter,

Ieder jaar ontvangt de Partij voor de Dieren signalen dat tijdens het broedseizoen; nesten van watervogels worden vernield en jonge watervogels in het hoge groen zijn verhakseld.

Met de Nota Stadsnatuur wordt gezegd dat we zien dat de natuur een belangrijk onderdeel is van onze stad.

De laatste jaren zien we positieve ontwikkelingen in het groenbeheer, maar we zijn er nog niet. Het is goed dat we de gedragscodes groenbeheer volgen en KleurKeur als doel hanteren. Maar voorzitter, hoe worden aannemers/ groenbeheerders gecontroleerd op het naleven van de gedragscodes?

Ook het uitvoeren van Kleurkeur zien we in de praktijk toch dat het nog anders uitpakt. Maaisel blijft langer liggen, plantresten komen veelvuldig in het water terecht met alle gevolgen van dien. Hoe gaan we in de toekomst voorkomen dat dit gebeurt?

In de beantwoording van de vragen is te lezen dat de de tijdelijke coördinator voor het uitrollen van gefaseerd maaibeheer in alle bestekken nog niet is aangesteld. Nu wordt dat ingevuld door ecologen en groenbeheerders van de gemeente. Maar hoe verhoudt dit zich dan met dat we eerst meer ervaring in gefaseerd maaien willen opdoen voordat we het in alle bestekken doorvoeren? -> vertraging

Ons laatste punt voorzitter er wordt gezegd dat bij de Suezkade voldoende natuurlijke plekken zijn om hun nesten te bouwen. Maar voorzitter, waar dan? De omgeving heeft vele hoge steile walkanten en door de langdurige hoge temperaturen en aanhoudende droogte afgelopen voorjaar en zomer veroorzaakte een laag waterpeil, waardoor jonge watervogels hier meer in de problemen kwamen. Kan de wethouder toezeggen om op deze locatie meer alternatieven nestplekken en rustvoorzieningen aan te leggen?