Bijdrage Pres­ta­tie­af­spraken 2019


Cie Ruimte

20 februari 2019

Voorzitter,

Terwijl er voorheen duidelijke afspraken waren met stuurbare doelen; lijkt dit met de nieuwe systematiek verdwenen. Per corporatie worden afspraken gemaakt, maar hoe het grotere plaatje eruit ziet en hoe wordt gestuurd op de voor heel Den Haag gestelde doelen is onduidelijk. Dit geeft de wethouder ook toe. Met de raamovereenkomst worden doelen voor de komende vijf jaar gesteld die vervolgens jaarlijks door middel van prestatieafspraken worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit lijkt de Partij voor de Dieren een goed uitgangspunt. Wel moet de raad hierbij worden betrokken aangezien dit zulke belangrijke uitgangspunten zijn voor het beleid van de komende collegeperiode. Graag een reactie van de wethouder.

Een belangrijk aspect voor de Partij voor de Dieren binnen deze afspraak is klimaatneutraliteit. Hier heeft de raad ook een motie over aangenomen. Bij het aanbieden van het raamcontract en de prestatieafspraken 2020 zal het college aangeven in hoeverre de afspraken in deze documenten bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag en het college ziet het als een belangrijk uitgangspunt voor het klimaatneutraal worden in 2030.

Maar voorzitter, we moeten hier ook echt op doorpakken. In 2015 werd al een motie aangenomen die corporaties opriep om met een duurzaamheidsstrategie te komen en hier gebeurde niets mee. Corporaties schermde met klimaatneutraal in 2050, maar voorzitter dat is veel te laat. Als ik naar de afspraken kijk voor 2019 is het zelfs nog treuriger dan de afgelopen jaren. Terwijl eerst afrekenbare doelen werden gesteld zijn deze geheel verdwenen. Erkent de wethouder dat meer op dit gebied moet gebeuren en dat de afspraken veel concreter moeten?

Voorzitter, laat ik ze afgaan. Vestia zegt in drie jaar een stap van 0,05 punt op de EI-index te zetten. Dit is niks als je beseft dat het woningbezit van Vestia een heel slecht label heeft, de landelijke doelstelling voor 2020 gemiddeld label B is en 1 labelstap gelijk staat aan ongeveer 0,3. Hoe halen we zo ooit de ambitie van een klimaatneutraal Den Haag in 2030?

En Duwo lijkt het nog treuriger te maken; nieuwe woningen hebben minimaal label B. Dit terwijl nieuwe woningen verplicht A-label hebben. Woonzorg en Haagwonen stellen dat al haar gebouwen pas in 2050 energieneutraal zijn. En andere corporaties stellen niet eens een ambitie. Daarnaast stellen de corporaties geen tussendoelen. Op deze manier komen we geen steek vooruit. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat dit echt beter moet en er afrekenbare tussendoelen moeten komen en de huidige schets onvoldoende is?