Bijdrage Program­ma­brief Duur­zaamheid 2020


Cie Leef­om­geving

5 december 2019

Voorzitter,

Bedankt aan de wethouder voor de programmabrief. Ik zal op drie hoofdonderwerpen ingaan; doelen, de gemeentelijke organisatie en woningen.

Allereerst de doelen. Bij het lezen van de programmabrief en met de kadernota in het achterhoofd maken we ons als Partij voor de Dieren grote zorgen. De programmabrief is een lijst met acties en de nota een lijst met wat algemene woorden. Tussen die twee mist de operationalisering. Wat is het doel van het beleid en wat zijn de tussendoelen en hoe verhouden de acties en het doel zich?

Met onze motie hebben we geprobeerd de tussendoelen concreter te krijgen. Echter, doelen worden door de wethouder gelijkgesteld aan het uitvoeren van acties. Daardoor is er eigenlijk geen echte sturing. Doordat tussendoelen missen kunnen we ook niet na een jaar of na twee jaar concluderen of we op de goede weg zijn. Waarom is de wethouder niet bereid om dit daadwerkelijk concreet te maken?

We zijn blij dat er nu indicatoren zijn. Echter, hier missen dus de normwaarden en ook nulmetingen. Waarom heeft de wethouder geen normwaarden gegeven, zodat kan worden bezien of vooruitgang wordt geboekt?

Voorzitter, dan de woningen. Een belangrijke actie is het vormgeven van de wijkenergieplannen. Waarom is pas in 2020 duidelijk wanneer die plannen klaar zijn? Alle wijken moeten namelijk in 2030 zijn omgeschakeld. Dus de plannen zélf moeten wat ons betreft in 2020 al klaar zijn. Bewoners die aan de slag willen met verduurzaming moeten zo spoedig mogelijk weten wat de gemeente in hun wijk de komende jaren gaat doen qua energielevering. Waarom zet de wethouder hier niet meer capaciteit op?

Verder vraagt mijn fractie zich af waarom het zo lang duurt voor er zicht is hoe lokale warmte toegang te geven tot de warmtenetten. Dit lijkt pas bij de energieplannen te komen. Kan de wethouder hier niet al meer inzicht over geven?

Verder vraagt mijn fractie zich af wanneer er meer zicht komt op het revolverende duurzaamheidsfonds. Dit kan toch al worden vormgegeven? Wanneer hoort de raad iets over de vormgeving daarvan?

In 2020 kunnen verder woningeigenaren gebruik maken van subsidie voor het aanbrengen van dak- en/of vloerisolatie, het aanleggen van een groendak en het opstellen van een Meerjarig Duurzaam Onderhoudsplan. Waarom worden deze subsidieregelingen niet wat langer opengesteld? En in hoeverre wordt hier voldoende gebruik van gemaakt? Hoe bereiken we de arme wijken met deze regelingen? Communiceert de wethouder hier actiever?

Een belangrijk aspect rond duurzaamheid is dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. We zijn blij dat wordt aangegeven dat bij het verlenen van subsidies instellingen worden verplicht om te werken aan een duurzamere bedrijfsvoering en hierover jaarlijks te rapporteren. Wanneer en hoe krijgt deze aanpak vorm?

We zijn al een tijd aan het pleiten om de Ledverlichting uit te rollen. Wanneer komt dit plan?

Tot slot over dit onderwerp pleiten we al een hele tijd voor het verduurzamen van het inkoopbeleid. Wanneer komt dit eindelijk? Ondertussen zijn we al 4 jaar verder. Specifiek vind mijn fractie het vreemd te lezen dat de gemeente vanwege de prijs niet overstapt op groen gas. Kan de wethouder hierop ingaan?

Dan nog een drietal vragen:

  • Het is goed dat met stresstesten rond klimaatadaptatie gekeken wordt waar risicoplekken zijn. Wanneer komt deze analyse, aanpak en de stadsbrede strategie?
  • Het college wil infiltratie van regenwater op parkeerplaatsen laten infiltreren, maar wil geen halfverharding aanleggen. Welke maatregelen neemt het college dan wel voor de infiltratie?
  • Tot slot over afval zien we dat een wereld is te winnen. De scheiding hiervan gaat echt veel te traag. Kan de wethouder hier niet veel meer richting bewoners over communiceren?

Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten

Lees verder

Bijdrage Duurzaamheidscriteria evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer