Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten


Cie Leef­om­geving

5 december 2019

Openingswoord

Robert Barker

Voorzitter,

Wat we eten speelt een grote rol bij veel problemen die we vandaag de dag ervaren. Insecten, de bodem én onze gezondheid hebben het door onze voedselconsumptie zwaar te verduren. Maar denk ook aan het uitsterven van diersoorten, de hoge stikstofuitstoot en de opwarming van de aarde. Om in 2030 klimaatneutraal te zijn moeten we onze voeding niet vergeten. Hiervoor hebben we een vastgelegd gemeentelijk voedselbeleid nodig. Dit onderwerp miste helaas in de nota duurzaamheid van de gemeente.

Met dit initiatiefvoorstel proberen de HSP, PvdA en de Partij voor de Dieren dit gat te dichten. En voorzitter, we zien al resultaat. In de programmabrief zien we dat er acties op het gebied van voedsel worden opgenomen. We zien dat ook de reactie van het college positief is over ons initiatief. En we zien dat het college bereid is extra geld te stoppen in dit onderwerp.

Voorzitter, we denken daarom dat we na deze Commissiebehandeling ons voorstel kunnen aanscherpen om zo te zorgen voor een gedragen Haags voedselbeleid. We willen meer plantaardig eten, want dit is goed voor dier en klimaat. We willen meer biologisch eten, zodat we het milieu minder belasten met bestrijdingsmiddelen. We willen gezonder eten, van lokale boeren en boerinnen. We moeten minder eten weggooien, en zorgen dat iedereen genoeg heeft.

Hier kunnen we aan bijdragen door lokale voedselinitiatieven te stimuleren en als gemeente anders in te kopen. Zo kunnen we een duurzaam voedselbeleid maken. Wij zijn benieuwd naar de vragen uit de Commissie.

Commissiebijdrage

Robin Smit

Voorzitter,

Nu is het moment om in te zetten op duurzaam voedsel. We lopen tegen de grenzen van de aarde aan en daarin speelt onse eten een belangrijke rol. We vissen de zeeën leeg, we spuiten de insecten dood, vervuilen de natuur en we warmen de aarde op door hoeveel vlees we eten.

De gemeente ziet dit ook. Het is fijn dat het college het aanpakken van voedsel nu al meer oppakt dan bij de nota duurzaamheid. Maar we kunnen nog veel meer doen.

Het pre-advies klinkt positief, maar op een aantal belangrijke punten wijst het college het dictum af. Daarover een aantal vragen:

  • Het college ontraadt dictum 2 en geeft aan niet met een uitvoeringsagenda te willen komen. Mijn fractie vraagt zich af of de punten die onder dit dictum worden benoemd allemaal wel worden omarmd? Zo nee, welke niet en waarom niet?
  • Het college neemt het stimuleren van plantaardig eten binnen de gemeentelijke organisatie niet over, en maakt er vegetarisch eten van. Waarom?
  • Het college wil ook niet overstappen op het principe van het op verzoek serveren van vlees bij gemeentelijke diners en borrels. Waarom niet? Dit terwijl dit principe in het klimaatpact staat.
  • Het college wil daarnaast niet meer biologisch eten inkopen. De gemeente loopt hierin achter ten opzichte van het Rijk. Graag een reactie van de wethouder.
  • Ook wil het college geen bewustwordingscampagne voor gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel. Dit begrijpt de Partij voor de Dieren niet. Kan de wethouder hierop ingaan?

Beantwoording vragen

Robert Barker

Voorzitter,

Dank aan de Commissie voor de vragen en complimenten. Fijn om te zien dat de Commissieleden zien dat onze voedselconsumptie een belangrijke rol speelt bij veel maatschappelijke problemen.

We zijn als indieners blij om te zien dat er breed draagvlak is voor onze voorstellen.

Ik kreeg een vraag over het pre-advies. Allereerst zijn we blij dat de wethouder op punten ons voorstel omarmd en voedsel opneemt als duurzaamheidsambitie.

We zien verder dat de wethouder eraan hecht dat de uitvoering van de acties in dit initiatiefvoorstel worden gerapporteerd in de programmabrief. We kunnen deze punten in het dictum aanpassen en zo dictum 2 aanpassen en 7 schrappen.

Verder zien we dat de wethouder dictum 3 over de gemeentelijke organisatie anders zou willen formuleren. Dit zien we niet als wenselijk. Het is juist van belang dat we als gemeente vastleggen dat we plantaardig eten stimuleren en de norm omdraaien door, zoals in het klimaatpact verwoord, vegetarisch eten als standaard aanbieden bij recepties en dergelijke.

Verder over de bewustwordingscampagne. We zien dat de wethouder focust op de publiekscampagne. Het was echter breder bedoeld. Denk aan het actief uitdragen richting scholen, rolmodellen en dergelijke. We kozen bewust om de wethouder ruimte te geven hierin.