Bijdrage Program­ma­re­kening 2023


Raad

10 juli 2024

Voorzitter,

Als Partij voor de Dieren fractie willen wij toch even terugblikken op het afgelopen jaar met een aantal cijfers waar u wellicht nog niet aan gedacht had.

Maar in 2023 zijn;

 • 9,5 duizend gewonde vogels verzorgd en opgevangen bij de vogelopvang de Wulp;

 • 239 egels verzorgd en opgevangen door de Egelopvang;

 • Ruim 600 konijnen en knaagdieren verzorgd en opgevangen in de Haagse knaagdierenopvang;

 • ruim 18.000 ritten door uitgevoerd;
  • Waarvan bijna 10.000 wilde vogels en watervogels zijn vervoerd;

  • waarvan bijna 2000 katten zijn vervoerd;

  • waarvan bijna 800 overige in het wild levende zoogdieren en zeezoogdieren;

  • Waarvan bijna 700 tamme vogels zijn vervoerd;

  • Waarvan 247 reptielen zijn vervoerd en dit de laatste jaren een sterk stijgende groep dieren is die onze aandacht verdiend;

 • 131 zwerfhonden zijn opgevangen bij het Haags Dierencentrum, waarbij een hond gemiddeld 101 dagen in het asiel verbleef;

 • ook 436 zwerfkatten zijn opgevangen en een kat gemiddeld 69 dagen in het asiel verbleef.


Kortom, een hoop cijfers waarvan onze fractie hoopt dat die flink zullen dalen. Vanaf deze plek dank aan hen allen, en alles wat zij voor dieren in nood in onze stad afgelopen jaar hebben gedaan.

Binnenkort zullen we als raad ook de langverwachte brief krijgen over dierenwelzijnsbeleid in de gemeente. En dan zullen we ongetwijfeld daar verder over debatteren.

Een groene omgeving is broodnodig, ook voor dieren. Vandaar dat onze fractie voorstellen heeft om de biodiversiteit in de stad te verbeteren. Vaak klagen we over het Rijksvastgoedbedrijf en de renovatie van het Binnenhof, maar we kunnen zeker ook wat van hen leren als het gaat om kademuren aanleggen. Daarom een voorstel om de Hofvijver als voorbeeld te nemen met de motie: Groene grachten en kades vol leven. Verzoekt het college:

 • bij aankomende vervangingen van kademuren de principes van vergroening zoals toegepast bij de vervanging van de kademuur van de Hofvijver zoveel mogelijk over te nemen;

 • bij een aantal aankomende gemeentelijke kademuur vervangingsprojecten als pilot de gerenoveerde kademuur actief beplanten en de resultaten hiervan monitoren.

Samen ingediend met DeVuyst GL

Om in het thema water te blijven, ook de motie: Geen privatisering Haagse waterwegen. Verzoekt het college:

 • in de toekomst, als de gemeente betrokken is bij de aankoop van water, het water niet door te verkopen, maar in publieke handen te houden;

 • in toekomstig beleid het in publieke handen houden van binnenwateren als uitgangspunt te hanteren en vast te leggen.


Met het volgende voorstel blijven we in de buitenruimte, maar dan in het thema toegankelijkheid. Namelijk met de Motie: Toegankelijke oversteekplaatsen. Verzoekt het college:

 • in samenspraak met Voorall een planning uit te werken om alle oversteekplaatsen in Den Haag toegankelijk te maken;

 • deze uitwerking inclusief een budgetindicatie naar de raad te sturen.

Deze dienen samen met CU in.

Over een andere toegankelijkheid gesproken namelijk inzichten en cijfers over het beboeten van dak- en thuisloze mensen. Meerdere fracties hebben hun zorgen geuit over het beboeten van dak- en thuisloze mensen. De wethouder is al aan de slag met betrekking tot de gemeentelijke handhavers nu de politie nog. Vandaar de Motie: Inzicht in cijfers van de politie beboeten dak- en thuisloze mensen.

Verzoekt het college:

 • In overleg te treden met de politie om bij de boetes die in Den Haag zijn uitgeschreven, expliciet aan te geven wanneer het gaat om boetes voor dak- en thuisloze mensen.


Voorzitter, dat bouwplannen effect hebben op de leefomgeving van dieren is natuurlijk niet iets nieuws. Onze fractie hamert daar al jaren op. Maar natuurlijk hebben bouwplannen ook invloed op ons milieu. Inmiddels zien we dat vele plannen die door de raad goedgekeurd zijn toch niet gebouwd worden. Daarbij hoort ook keuzes maken, waaronder terughoudend omgaan met bouwen naast Natura 2000, en dit alleen te doen als al getoetst is of het haalbaar is qua stikstof. Dit middels de Motie: Stikstof in zicht, bouw zonder blokkades. Verzoekt het college:

 • in de prioritering van bouwprojecten de nabijheid van Natura 2000-gebieden mee te nemen in de beoordeling van haalbaarheid;

 • projecten waarbij de stikstofoplossing onzeker is niet aan de raad voor te leggen;

 • bij bouwplannen die binnen 1 km van Natura 2000-gebieden liggen, al in een PUK-, NVU- of Bindend Advies-fase te zorgen dat de haalbaarheid van het plan wat betreft stikstof getoetst is en de raad hierover te informeren.

Een ander probleem is de complexiteit van projecten. Een goed voorbeeld daarvan is Dreven Gaarden Zichten, een project met oplopende tekorten van vele miljoenen euro’s en onbeantwoorde vragen als het gaat om mobiliteit en stikstof. Vandaar de Motie: Grondige update grondexploitatie Dreven Gaarden Zichten. Verzoekt het college:

 • de actualisatie van de Grondexploitatie Dreven Gaarden Zichten inclusief een separate rapportage over de aanvullende financiële risico's die de GAD in november 2022 identificeerde zo spoedig mogelijk naar de raad te sturen, uiterlijk bij de komende ontwerpbegroting 2025;

Deze motie dien ik mede namens SP, CU, VVD in.

Ook zwerfvuil en de uitpuilende vuilnisbelten zijn een doorn in het oog op het gebied van milieu en leefomgeving. Vandaar de Motie: Evaluatie ja/ja sticker.

Verzoekt het college:

 • middels een vragenlijst of enquête het effect en de bekendheid van de ja/ja-sticker en de klachtenbox te monitoren bij de eerstvolgende evaluatie over het afvalbeleid, bijvoorbeeld onder het stadspanel.


Een cultuuromslag is nodig om een goede leefomgeving te creëren voor dier en mens. En over cultuur gesproken, onze fractie heeft ook daar een aantal voorstellen over.

Ten eerste, de Motie: Onderzoek mogelijkheden MJB aanvullen tot zaaglijn. Verzoekt het college:

 • de problemen die het wegvallen van deze instanties zal opleveren mee te nemen in de begroting en na de zomer met oplossingsrichtingen te komen richting de raad.

Dienen we samen in met GL.

Daarnaast, de Motie: Verhoog budget 2-jaren regeling. Verzoekt het college:

 • de problemen die het wegvallen van deze instanties zal opleveren mee te nemen in de begroting en na de zomer met structurele oplossingsrichtingen te komen richting de raad;

 • te bezien of ook op korte termijn al ruimte gevonden kan worden binnen het Programma Cultuur om de subsidieregeling – categorie A aan te vullen.

Dienen we samen met GL in.

Ook pleit de Partij voor de Dieren voor Erkenning voor street art. Verzoekt het college:

 • street art te erkennen als formele kunstvorm en onder te brengen bij de afdeling cultuur;

 • met organisaties en makers uit de stad te onderzoeken wat er nodig is om street art een volwaardige plek te geven binnen het gemeentebeleid en een visie hierop te presenteren aan de gemeenteraad.


Ook zien wij graag meer aandacht voor cultuur in de wijken met de Motie: Cultuur Combinatiefunctionaris voor alle stadsdelen. Verzoekt het college:

 • na te gaan wat er nodig is om genoeg combinatiefunctionarissen cultuur te activeren om minimaal alle stadsdelen te bereiken en de subsidieregeling hierop aan te passen;

 • een actieve rol in te nemen in stadsdelen waar nog geen combinatiefunctionarissen actief zijn.